Referat fra styremøte 12. juni 2023

Forsvarergruppens styre hadde møte 12. juni 2023

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Marit Lomundal Sæther - på Teams
Espen Wangberg
Jon Anders Hasle
Annichen Rye-Holmboe - på Teams
Kim Brügger Villanger
Magnus Torfoss - leder Yngre forsvarere

Kopi:
Petter Sogstad Grannes
Berit Reiss-Andersen

Sted: Oslo, den 15. juni 2023
Referent: Elisa Bogaard Vangen/ Berit Holm
Dok.nr. 5/2023

Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

1. Referat for forrige styremøte 18. april 2023.
Ingen bemerkninger.

2) Orienteringssaker

a) Svar fra POD om massevisitasjoner.
I brev av 05.04.23 ba Forsvarergruppen Politidirektoratet om å vurdere dagens praksis med massevisitasjoner etter politiloven § 7 a, med de begrensninger som følger av Norges menneskerettslige forpliktelser. POD svarte i brev av 02.05.23 at politiloven § 7 a, med de begrensninger som følger av EMK art. 8, gir grunnlag for slik massevisitasjon som utføres i dag.

Styrets foreløpige standpunkt er at det er behov for rettslig prøving av hjemmelsgrunnlaget for massevisitasjoner. Styret vil i første omgang involvere Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg for å forankre synspunktet om at dagens hjemmelsgrunnlag ikke er tilstrekkelig klart. Styret tar stilling til videre prosess derfra.

Brevene er vedlagt referatet.

b) Brev til DA om forhåndsberamming.
Forsvarergruppen har i brev av 26.05.2023 til Domstolsadministrasjonen bedt domstolene om å være varsomme med sin bruk av forhåndsberamming. Bakgrunnen for henvendelsen er bla at en utstrakt bruk av forhåndsberamming kan medføre et kompensasjonsbehov for forsvarerne hvis sakene bortfaller og at slik adgang i dag ikke eksisterer, og for det andre fordi forhåndsberamming åpner opp for en omgåelse av et svært detaljert regelverk knyttet til når en forsvarer må si fra seg oppdraget. Det frie forsvarvalget står dermed i spenn. Domstolsadministrasjonen har i brev av 02.06.23 informert om at Forsvarergruppens brev er omfordelt alle tingrettene og lagmannsrettene.

Styret noterer seg at Domstolsadministrasjonen har oversendt Forsvarergruppens bekymring til domstols-Norge, og avventer tilbakemelding.

Brevene er vedlagt referatet.

c) Brev til KDI om mangelfull bistand fra Ringerike fengsel.
Forsvarergruppen har blitt gjort oppmerksom på at Ringerike fengsel ikke vil bidra i de innsattes ønsker om advokatkontakt, ved at fengselet ikke vil sende advokatbytteskjemaer og samtykke til kontorforretning per e-post til forsvarer. Forsvarergruppen mener at fengsler har en plikt til å fasilitere elektronisk kontakt mellom forsvarer og innsatt, og har i brev av 07.06.23 bedt Kriminalomsorgsdirektoratet om å rydde opp i praksisen i Ringerike fengsel, slik at innsatte gis nødvendig bistand fra fengselet til å ivareta sine interesser.

Brevet er vedlagt referatet.

d) Referat fra møte med Sivilrettsforvaltningen.
Forsvarergruppen ved leder Marius Dietrichson og nestleder Cecilie Nakstad møtte med Sivilrettsforvaltningen 26.05.23. Møtet var nyttig, og Forsvarergruppen vil fortsette med jevnlige møter med Sivilrettsforvaltningen.

Referat fra møtet er vedlagt referatet.

e) Advokatforeningen strafferettsstipend.
Advokatforeningens strafferettsstipend er tildelt to studenter som skal ha skriveplass i Advokatfirmaet Sulland og Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson.

Masteroppgavene omfordeles når de har blitt presentert for Forsvarergruppens styre.

f) Henvendelse fra Tolke-én om sikkerhetsklarering av tolker.
Forsvarergruppen har fått oversendt korrespondanse mellom tolke- og oversettelsestjenesten Tolk-én og Oslo fengsel ifb. klarering av tolker som er i fengselet i kraft av tolkeoppdrag for advokater.

FG tar redegjørelsen til etterretning.

Korrespondansen er vedlagt referatet.

g) Referat fra Yngre forsvarere.
Yngre forsvarere arrangerte 27.03.23 et foredrag om parts- og vitneavhør ved advokat Bendik Falch-Koslung. Foredragsholder gav en praktisk og nyttig gjennomgang av parts- og vitneavhør, som ble godt mottatt.

Yngre forsvarere arrangerte videre et førstehjelpskurs mot selvmord ved Røde Kors, 19.04.23. Kurset mottok svært gode tilbakemeldinger, hvor flere trakk frem at de opplevde at kurset gav dem gode verktøy til å håndtere situasjoner med klienter i selvmordsfare. Styret i Yngre forsvarere er positive til å arrangere et slikt kurs på nytt.

3. Forsvarergruppens høstseminar.
Seminaret er fastsatt til 20. – 22. Oktober 2023 på Sundvolden.

Påmelding til seminaret pågår nå, og du kan melde deg på elektronisk på Advokatforeningens nettside – eller direkte per e post til .

4. Forespørsel om deltakelse i samarbeid om ny løsning for forsendelse av straffesaksdokumenter
Altinn og Digitaliseringsdirektoratet arbeider for tiden med å videreutvikle dagens løsning for forsendelse av straffesaksdokumenter via Altinn. Den eksisterende løsningen vil etter hvert fases ut.

Advokat Vegard Fløtre fra Advokatforeningen redegjorde for en henvendelse fra Politiets IKT-enhet om å bidra inn i prosjektet. Per d.d. er prosjektet i en fase hvor de innhenter informasjon om bruken og identifiserer krav og behov blant brukerne. Advokatforeningen ønsker å bidra til at prosjektet får best mulig innsikt før det endelige prosjekt defineres.

Formålet med samarbeidet er å innhente synspunkter tilknyttet dagens løsning, og innspill til hvordan en ny løsning bør utformes. Det antas at Altinn fortsatt skal stå for driften av løsningen, og at den nye løsningen fortsatt vil være gratis for brukerne. 

Styret oppfordrer til å sende inn erfaringer med dagens løsning for forsendelse av straffesaksdokumenter til

For å sikre at forsvarernes perspektiver og behov, samt erfaringer med dagens løsning, blir hensyntatt i arbeidet med ny løsning, har Advokatforeningen bedt om Forsvarergruppens deltakelse i prosjektet. Annichen Rye-Holmboe fra Forsvarergruppens styre, stiller som representant for Forsvarergruppen.

5. Innsattes soningsforhold
I lys av urovekkende resultater fra undersøkelser knyttet til innsattes soningsforhold den siste tiden ønsker styret å forsøke å kartlegge innsattes praktiske utfordringer, for å kunne bidra til å imøtegå disse. I rollen som forsvarer har man en unik mulighet til å få innblikk i innsattes praktiske hverdag. Styret mener det er viktig å benytte denne muligheten til å formidle klientenes opplevelser videre, slik at de som innsatte soner på en verdig måte.

I den sammenheng ønsker styret at Kriminalomsorgsdirektoratet blir en del av den jevnlige møte-rotasjonen som Forsvarergruppen har med relevante aktører. Styret vil kontakte KDI for å avtale et slikt møte.

Styret vil fremover vurdere hvorvidt det er andre måter Forsvarergruppen kan arbeide på for å forbedre innsattes soningsforhold.

Neste styremøte er berammet til:
24. august 2023 kl. 17:00.

Med vennlig hilsen
STYRET I FORSVARERGRUPPEN