Referat fra styremøte 17. januar 2023

Forsvarergruppens styre hadde styremøte 17. januar 2023

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Marit Lomundal Sæther
Espen Wangberg
Petter Sogstad Granes
Annichen Rye-Holmboe            På Teams         
Magnus Torfoss                       Leder Yngre forsvarere
Ida Solberg Thommessen        Advokatforeningens representant
Elisa Bogaard Vangen              Advokatforeningens representant

Kopi:
Jon Anders Hasle

Sted: Oslo, den 17. januar 2023
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 1/2023

Forsvarergruppens styremøte 17. januar 2023 kl. 17:00. Møtet ble holdt i Advokatforeningens lokaler. Agenda var utsendt på forhånd.

1. Referat fra forrige styremøtet, 21. november 2022.
Ingen bemerkninger.

2. Orienteringssaker

a) Årets stipendmottakere presenterer masteroppgavene sine.
Forsvarergruppens stipendiater for høsten 2022, Agnethe Hardang og Elisa Bogaard Vangen, presenterte sine masteroppgaver om hhv. «Retten til offentlig forsvarer under saksforberedelsen etter straffeloven § 100 annet ledd» og «Forholdet mellom straffeprosessloven § 71 b og uskyldspresumsjonen».

Styret var meget godt fornøyd med begge oppgavene. Disse er vedlagt referatet.

b) Brev til Riksadvokaten om bøtesoning og forholdet til EMK art. 5.
Styret har fått tilsendt en henvendelse fra to advokater fra Elden Advokatfirma vedr. oppfølging av rutiner for beslutning om soning av subsidiær bøtestraff. Riksadvokaten oppfordres til å vurdere forholdet til EMK art. 5 i sin videre gjennomgang av praksis for ileggelse av bøtesoning.

Styret tar brevet til etterretning og imøteser for øvrig Riksadvokatens videre gjennomgang og oppfølging av praksisen.

c) Henvendelse om besøkstider i Oslo fengsel
Forsvarergruppen sendte 13.12.2022 et brev til Oslo fengsel hvor det ble bedt om at avgjørelsen om å holde stengt for inngang mellom kl. 1700-1800 revurderes.

Svar avventes. Brevet er vedlagt referatet.

d) Brev til Justisdepartementet om forvaring av barn
Forsvarergruppen sendte 20.12.22 et brev til Justis- og beredskapsdepartementet hvor vi slutter oss til Barneombudets henvendelse til departementet vedr. håndteringen av mindreårige i strafferettspleien. Barneombudet foreslår blant annet en lovendring som vil stenge for adgangen til å idømme barn forvaring.

Brevet er vedlagt referatet. 

 e) Referat fra Yngre forsvarere
Leder for Yngre forsvarere, Magnus Torfoss, redegjorde for gruppens arbeid. Herunder foredragsvirksomhet og sosialt samvær. I januar 2023 arrangeres det omvisning i Oslo fengsel for gruppas medlemmer. Tilbudet har vært svært populært blant medlemmene.

Det minnes om at Fullmektighåndboken finnes på Advokatforeningens nettsider. Der er den også tilgjengelig for nedlastning.

3. FORSVARERGRUPPENS HØSTSEMINAR
Tidspunktet for seminaret er 20. – 22. oktober 2023. Invitasjon blir sendt ut i løpet av mars 2023.

4. Henvendelse om urimelig avslag på erstatning for uberettiget straffeforfølgelse.
Styret har mottatt en medlemshenvendelse i tilknytning til urimelige avslag på erstatning for uberettiget straffeforfølgelse. Medlemmet erfarer at det gis avslag basert på urimelige vurderinger knyttet til egen mistankeatferd og etterlyser at det stilles spørsmålstegn ved dagens praksis.

Styret tar henvendelsen til etterretning og vil ta opp problemstillingen på det årlige møtet med Sivilrettsforvaltningen.

5. Henvendelse fra politiet i Bergen om møte om advokatrommet i arresten.
Forsvarergruppen har mottatt en henvendelse fra Vest politidistrikt vedr. utformingen av advokatrommet i arresten, der man uttrykker ønske om innspill.

Kim Brügger Villanger stiller i Bergen som representant for Forsvarergruppen.

 6. Opprettelse av felles faggruppe om straffegjennomføring, varetekt og fengslingssaker.
Styret har mottatt en henvendelse fra Maria Hessen Jacobsen om å opprette en arbeidsgruppe med representanter fra Menneskerettighetsutvalget, Dommerforeningens menneskerettsutvalg, Forsvarergruppen og påtalemyndigheten. Arbeidsgruppen vil ta sikte på erfaringsutveksling i tilknytning til varetekt, isolasjon, visitasjoner mv.

Styret er positive til opprettelse av arbeidsgruppa og Marit Lomundal Sæther stiller som representant for Forsvarergruppen.

7. Forespørsel om innspill til sivilsamfunnets rettsstatsmelding 2023.
Advokatforeningen har i samarbeid med en rekke sivilsamfunnsaktører utarbeidet en egen rettsstatsmelding i håp om å bidra til å skape et mer sammenhengende bilde av den norske rettsstaten. Målet er å trekke frem problemområder eller risikoområder der den norske rettsstaten bør trygges bedre. I 2023 skal rettsstatsmeldingen oppdateres og revideres.

Forsvarergruppen er invitert til å bidra til oppdateringen og styret vil gjennomgå rettstatsmeldingen for 2022 for å komme med ev. oppdateringer, samt nye innspill. Frist for innspill er 6. mars 2023

 8. Stipend for høsten 2023.
Styret har hatt stor nytte av tidligere års stipendiater, og skal fortsette med ordningen også i 2023. Utlysning vil komme på Advokatforeningens nettsider i løpet av kort tid.

9. Eventuelt

 Neste styremøte er:
06.02.2023 kl. 17:00
Advokatforeningen
Universitetsgt. 9

 

                                          Med vennlig hilsen
                             FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                              Berit Holm
                                               sekretær