Referat fra styremøte 23. september 2023

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte lørdag 23. september 2023 kl. 10:00 i Roma. Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

Tilstede:

Cecilie Nakstad

Marit Lomundal Sæther

Espen Wangberg

Kim Brügger Villanger

Petter Sogstad Grannes

Jon Anders Hasle

Berit Reiss-Andersen, leder for lovutvalget for strafferett og straffeprosess

Magnus Torfoss, leder yngre forsvarere                      

1. Referat fra forrige styremøte 24. august 2023. 

Ingen bemerkninger.

2. Orienteringssaker

a) Henvendelse om passnekt for overgrepsdømte.

Forsvarergruppens styre har blitt gjort oppmerksom på at flere advokater i Elden har forvaltningssaker der de erfarer at politiet og POD konsekvent nekter overgrepsdømte pass i forvaltningssaker. Pass nektes også der hvor den underliggende straffesaken ikke har noen tilknytning til utlandet, mindre alvorlige saker, saker langt tilbake i tid, saker der den domfelte har mottatt og dokumentert behandling osv. Det er kun dersom det er skjellig grunn til å tro at formålet med reise er ulovlig virksomhet og tungtveiende hensyn taler for nektelse, at myndighetene kan nekte pass, jf. passloven § 5 tredje og fjerde ledd.

Problemstillingen og forholdet til EMK har blitt løftet frem i flere klagesaker. Sivilombudet har fattet interesse for spørsmålet om det er anledning til å innfortolke EMKs inngrepshjemmel i TP4-2 i grunnlovsbestemmelsen. Spørsmålet er også oversendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Forsvarergruppens styre vil ta opp problemstillingen på neste møte med Politidirektoratet.

b) Referat fra Yngre forsvarere. 

Yngre forsvarere arrangerte omvisning i Oslo fengsel for sine medlemmer 31. august, samt foredrag om forsvareres møte med psykisk syke med Cecilie Nakstad, torsdag 29. september.

3. Forsvarergruppens høstseminar 

Seminaret avholdes 20-22 oktober på Sundvolden.

4. Strafferettsstipend. 

Utlysing av stipend for våren 2024 finner man på Advokatforeningens nettsider. Søknadsfristen for vår 2024 er 1. november 2023. Søknad og eventuelle spørsmål sendes til .

Her kan du lese utlysningen.

5. Låste dører under advokatbesøk 

Styret har mottatt en henvendelse om at enkelte fengsler gjennomfører advokatbesøk med låste dører. Det kan oppleves ubehagelig for advokat dersom klient utagerer. Det er uklart for styrets medlemmer hvor mange fengsler som har en praksis med låste dører, og ev. hvor mye ressurser en endring vil kreve. Styret undersøker nærmere hvilke fengsler som gjennomfører advokatbesøk med låste dører, og ber om begrunnelsen for dette.

6. Innsattes soningsforhold

a) Oppdatering om anmodning om forsterket fellesskapsavdeling for kvinner m.m.

Regjeringen vil foreslå å bevilge 55 millioner kroner til blant annet å opprette en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for kvinner, slik LDO, NIM og Advokatforeningen anmodet om i brevet til Justis- og beredskapsdepartementet. Styret tar dette til etterretning.

b) Invitasjon til innspill om soningsforhold i høysikkerhetsfengsler fra Sivilombudets forebyggingsenhet.

Forsvarergruppens styre har mottatt en henvendelse fra Sivilombudets forebyggingsenhet om at det er ønskelig med tips og innspill fra medlemmer i Forsvarergruppen knyttet til deres erfaring med forhold for klienter under ulike former for frihetsberøvelse. For øyeblikket har forebyggingsenheten et spesielt søkelys rettet mot fengsler med høy sikkerhet.

Innspill kan gis både over telefon: 22 828 500 eller per e-post.

Epostadresse til medarbeidere i forebyggingsenheten er tilgjengelig på Sivilombudets nettsider.

Se mer informasjon i denne lenken til vedlagt henvendelse fra Sivilombudet.

c) Innsattes ringetid

Styret i Forsvarergruppen mener at det er uakseptabelt at innsatte selv må betale for ringetid, og vil sette i gang et arbeid for å forsøke å endre dagens ordning.

Neste styremøte er berammet til: 28. november 2023 kl. 17:00. 

Med vennlig hilsen

STYRET I FORSVARERGRUPPEN