Referat fra styremøte i Forsvarergruppen 21. november 2023

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte torsdag 21. november 2023 kl. 17:00 i Advokatforeningens lokaler. Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

Møtedeltakere:
Mette Yvonne Larsen
Espen Wangberg
Jon Anders Hasle
Henriette Willix
Petter Sogstad Grannes
Annichen Rye-Holmboe
Berit Reiss-Andersen          leder for lovutvalget for strafferett og straffeprosess
Magnus Torfoss                   leder Yngre forsvarere

Fraværende:
Øivind Sterri
Kim Brugger Villanger  

Sted: Oslo, den 21. november 2023
Referent: Elisa Bogaard Vangen/ Berit Holm
Dok.nr. 9/2023

Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

1. Referat fra forrige styremøte 2. november 2023. 

Ingen bemerkninger.

2. Orienteringssaker

 
a) Referat fra Yngre forsvarere.
Siden sist møte er det avholdt et foredrag om erstatning etter uberettiget straffeforfølgning. Det planlegges ytterligere ett faglig seminar før jul, om økonomiske straffesaker. 

3. Strafferettsstipend.

Advokatforeningens strafferettsstipend er tildelt en student som skal ha skriveplass i Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co. Oppgavens tema er erstatning i anledning straffeforfølgning etter straffeprosesslovens kapittel 31.

Masteroppgaven omfordeles når den har blitt presentert for Forsvarergruppens styre.

4. Rettshjelpssatsen. 

I tillegg til Forsvarergruppens styre, var der fire eksterne deltakere under behandlingen av dette punktet: Olle Nohlin (Bøllegruppa), Kristin Fagerheim Hammervik (Bistandsadvokatutvalget), Martin Kaasgaard Nielsen (Advokatforeningen) og Nina Schmidt (Advokatbladet).

Styret har siden forrige møte møtt Arbeiderpartiets justisfraksjon for å diskutere reguleringen av rettshjelpsatsen, publisert kronikker og deltatt i intervjuer. I tillegg er det igangsatt både en videokampanje og en underskriftskampanje.

Styret oppfordrer samtlige medlemmer til å bidra til kampanjene. Hvis man har mulige bidrag til videokampanje, kan det sendes en henvendelse til . Advokatforeningen kan bidra med filming i Oslo. Det er videre viktig at underskriftskampanjen  signeres, og deles videre i sosiale medier.  Det oppfordres også til å trekke inn de ulike sakstypene rettshjelpssatsen får betydning for, når man diskuterer problemstillingen med andre eller opptrer i media.

Her kan du lese mer og signere underskriftskampanjen 

De pågående kampanjene vil fortsette frem til endelig budsjettbehandling i Stortinget. Hvis ikke rettshjelpssatsen økes betydelig, er aksjon først på dagsorden. 

5. Fagdag og medlemsmøte vår 2024. 

Styret vil arrangere en fagdag, kombinert med medlemsmøte våren 2024. Det vil gi en god anledning for både faglig påfyll, og fungere som en uformell høringsrunde om behov for vedtektsendringer.

Erik Møse og Arnfinn Baardsen er spurt om å holde et foredrag om ny praksis fra EMD på strafferettens område. Styret vil foreslå at arrangementet legges til torsdag 11. april eller lørdag 13. april i Advokatforeningens lokaler.

Endelig avklaring av dato avhenger av foredragsholderne. Styret oppfordrer medlemmer til å holde av datoene enn så lenge.

6. Medlemshenvendelse om hjemmel for oppbevaring av speilkopier.

Styret har mottatt en henvendelse om politiets hjemmel til å oppbevare speilkopier av mobiltelefoner/datamaskiner etter at saken er henlagt/avgjort.

Spørsmålet knytter seg både til lovligheten og utbredelsen av en slik praksis. Styret er enig i at dette er et viktig rettssikkerhetsspørsmål, og vil undersøke problemstillingen nærmere.

7. Medlemshenvendelse om klausulering. 

Styret har mottatt en medlemshenvendelse knyttet til den utstrakte bruken av klausulering mange forsvarere opplever. Advokaten opplevde nylig at avhører uttalte:

«Så det er vanlig i egentlig alle type straffesaker at vi velger å, å klausulere dokumenter for de involverte».

Problemstillingen knyttet til at klausulering praktiseres som hovedregel, har blitt løftet i flere tidligere møter med Riksadvokaten. Riksadvokaten etterspør i den sammenheng ofte konkrete eksempler. Styret vil ta opp problemstillingen på nytt i neste møte med Riksadvokaten. Det oppfordres i den sammenheng til å sende ytterligere eksempler på formuleringer som tilsier at klausulering praktiseres som hovedregel, eller beslutninger om klausulering uten hjemmel. Disse kan sendes til eb@advokatforeningen.no.

8. Henvendelse fra Bergens Tidende. 

Bergens Tidende har over de siste månedene avdekket at i de aller fleste sakene de siste årene der politiet har skutt og drept personer, har de involverte tjenestepersonene snakket sammen før de har blitt avhørt av Spesialenheten. Dette er i strid med et rundskriv fra Riksadvokaten, og ifølge Riksadvokaten er det trolig også i strid med EMK. Det er besluttet at det ikke skal foretas en gjennomgang av gamle saker for å få konstatert om det har skjedd EMK-brudd.

Forsvarergruppen har i denne sammenheng blitt spurt om det er aktuelt å ta et initiativ overfor Riksadvokaten til en gjennomgang av saker, for å få konstatert eventuelle EMK-brudd.

Anmodning om gjennomgang av sakene vil etter styrets mening falle på siden av Forsvarergruppens mandat. Styret vil likevel understreke at sakene er høyst problematiske, og vil følge opp det videre arbeidet med rundskrivet på det neste møtet med Riksadvokaten.

9. Eventuelt. 

a) Møte med Riksadvokaten.
Forsvarergruppen har jevnlige møter med Riksadvokaten, og vil om kort tid sende forslag til møtetider.

Styret oppfordrer medlemmene til å komme med innspill til aktuelle problemstillinger som bør tas opp på møtet. Innspill kan sendes til .

b) Europarådets torturkomité (CPT). 
Det er varslet at CPT vil besøke Norge i løpet av 2024. Forsvarergruppen og menneskerettsutvalget ønsker da å møte med dem, blant annet for å løfte ulike problemstillinger knyttet til innsattes rettigheter. Forsvarergruppen skal i den sammenheng diskutere relevante problemstillinger med menneskerettighetsutvalget i starten av desember.

Medlemmer inviteres også til å sende innspill til  eb@advokatforeningen.no.

Neste styremøte er berammet til: 24. januar. Styret er for øvrig forberedt på å avholde et ekstraordinært styremøte i forbindelse med endelig budsjettbehandling i Stortinget.

 

Med vennlig hilsen
STYRET I FORSVARERGRUPPEN