Mekling ved advokat

Mekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter. Mekling egner seg meget godt både i forretningskonflikter og private konflikter. Målet er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som forhåpentligvis er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen.

Erfaring viser at en lang rekke ulike typer konflikter kan løses ved mekling på en for partene hensiktsmessig måte.

Advokatforeningen ønsker å fremme bruk av mekling som alternativ tvisteløsningsform. I samarbeid med JUS er det derfor etablert en meklerutdannelse som gir rett til bruk av tittelen «sertifisert mekler».

En mekler er ikke en dommer, og kan ikke treffe avgjørelser som er bindende for partene. Mekleren skal opptre uavhengig og nøytral tredjeperson som stiller sin juridiske innsikt og konfliktløsningskompetanse til rådighet.

Advokatforeningens meklingsutvalg har utarbeidet en artikkel for sertifiserte meklere, som kan leses på Advokatforeningen.no . Videre har Advokatforeningens representantskap vedtatt retningslinjer for advokatmeklere. I retningslinjene fremkommer blant annet kravene for å bli sertifisert mekler av Advokatforeningen, og krav for fornyet sertifisering. Videre omtales forholdet til Regler for god advokatskikk, og i forlengelsen av dette anbefales det å lese Advokatforeningens utvalg for advokatetikk sin uttalelse om hvorvidt mekling er å anse som advokatvirksomhet når en advokat opptrer som mekler i en konkret sak.

Det er også informasjon om mekling ved advokat på advokatenhjelperdeg.no, samt en artikkel som omtaler åtte gode grunner til å velge mekling som konfliktløsningsmetode.

En oversikt over advokater som er sertifisert mekler av Advokatforeningen finner du også på vår oversikt over sertifiserte meklere på Advokatenhjelperdeg.no.