Oslo krets

Hvem bør motta Oslo krets æresbevisning?

Styret i Oslo Krets av Den Norske Advokatforening har i møte 05.03.2003 besluttet å opprette Oslo krets æresbevisning.

Styret har besluttet følgende statutter for utdeling av æresbevisningen:

1. Styret i Oslo Krets av Den Norske Advokatforening kan en gang i året beslutte å tildele en person eller en organisasjon "Oslo krets æresbevisning".

2. Utdelingen finner sted på kretsens årsmøte eller et særskilt besluttet medlemsmøte. Æresbevisningen består i en æresplakett (ev. æresdiplom) etter utforming av styret.

3. Æresbevisningen utdeles til den/de som gjennom sitt virke innen det juridiske fagområdet har gjort en særskilt innsats for å øke advokatenes generelle anseelse i samfunnet, eller har bedret rammene for advokatenes yrkesutøvelse og styrket advokatenes faglige og etiske prestasjoner og standard, eller på annen måte gjort en særskilt innsats for kretsens medlemmer.

4. Ethvert medlem av kretsen kan foreslå kandidater til utmerkelsen. Forslag sendes til styret for Oslo Krets av Den Norske Advokatforening

Tidligere mottakere:

2021: Frode Sulland

2020: Hans Petter Graver

2019: Anine Kierulf

2018:   Rett 24/ Kjetil Kolsrud

2017:   Forsvarergruppen

2016:   Kristian Andenæs

2015:   Sverre Kock

2014:   Juss-Buss

2013:   Gatejuristen

2012:   Kontoret for fri rettshjelp

2011:   Jeppe Normann

2010:   Knut Rognlien

2009:   Arild Humlen og Jonas W. Myhre

2008:   Mette Y. Larsen og Christopher Hansteen

Foreningens medlemmer bes fremme forslag innen 1.mars  2023. Forslag sendes til