Rettshjelpssatsen

Rettshjelpssatsen er den godtgjørelsen staten bruker når de betaler advokat for rettshjelpsklienter. Per første januar 2023 er satsen 1 140 kroner.

Rettshjelpssatsen, slik den er i dag, er vesentlig lavere enn sammenlignbare satser. Du kan lese mer om dette på våre statistikksider.  

Rettshjelpssatsen fastsettes i statsbudsjettet av Stortinget, etter en anbefaling fra salærrådet.   

I 2022 inngikk Advokatforeningen en avtale med Justisdepartementet om konsultasjoner om rettshjelpssatsen. Avtalen kom på plass etter en omfattende streikeaksjon blant forsvarerne i Høyesterett. 

I avtalen kommer det frem at: «formålet med avtalen er å sikre en bærekraftig økning av rettshjelpsatsen og fastlegge prosessen for konsultasjoner mellom partene i forbindelse med fastsetting av satsen».  

Salærrådet  

Som et ledd i avtalen mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet, ble det opprettet et salærråd som har til oppgave å gi en skriftlig anbefaling innen 1. november hvert år, samt en oppdatert tilleggsuttalelse innen 30. juni året etter hoveduttalelsen foreligger. I avtalen fremgår det tydelig at: «Rådets anbefalinger skal vektlegges av departementet ved de årlige budsjettprosessene» samt at «den skal synliggjøres i forbindelse med fremleggelsen av Prop. 1 S (statsbudsjettet) og om mulig omtales i proposisjonen».  

Salærrådet oppnevnes av domstoladministrasjonen og består av tre uavhengige medlemmer, en foreslått av Justisdepartementet, en foreslått av Advokatforeningen og et medlem utpekt av Domstolkommisjonen. Rådet består i dag av:  

  • Høyesterettsdommer - Arne Ringnes 
  • Lagdommer, Gulating lagmannsrett - Per Jordal  
  • Professor i samfunnsøkonomi - Karen Helene Ulltveit-Moe 

Rådet gjør sine vurderinger på bakgrunn av innspill fra Advokatforeningen og Justisdepartementet. Her finner du lenke til rådets anbefalinger og våre innspill: