Salærrådet

Salærrådet er et uavhengig råd som kommer med faglig begrunnede anbefalinger om størrelsen på rettshjelpssatsen hvert år.

Salærrådet ble opprettet i en avtale Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet inngikk i juni 2022. Salærrådet skal gi en skriftlig anbefaling om nivået på rettshjelpssatsen, reisefraværsgodtgjørelsen og stykkprissatsene innen 1. november hvert år, samt en oppdatert tilleggsuttalelse innen 30. juni året etter.

Departementet forplikter seg i følge avtalen til å arbeide for en økning av rettshjelpssatsen, å vektlegge Salærrådets anbefalinger ved de årlige budsjettprosessene, samt å synliggjøre anbefalingen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet.  

Salærrådet oppnevnes av Domstoladministrasjonen og består av tre uavhengige medlemmer, hvorav ett er foreslått av departementet, ett er foreslått av Advokatforeningen og ett er utpekt av Domstolkommisjonen. Rådet består i dag av:  

  • Høyesterettsdommer - Arne Ringnes 
  • Lagdommer, Gulating lagmannsrett - Per Jordal  
  • Professor i samfunnsøkonomi - Karen Helene Ulltveit-Moe 

Rådet gjør sine vurderinger på bakgrunn av skriftlige innspill fra Advokatforeningen og Justisdepartementet. Her finner du lenker til rådets anbefalinger og disse innspillene: