Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand. Praktiserende advokater har plikt til å orientere klientene om mulighetene for å søke fri rettshjelp i de tilfeller hvor klienten kan ha rett til slik bistand, jf. rettshjelplovens § 2 andre ledd og Regler for god advokatskikk pkt. 3.4.

Advokaten må selv undersøke om klienten har krav på fri rettshjelp og kan ikke overlate dette til klienten. Advokaten har videre plikt til å opplyse om klienters adgang til søke om etterbevilling, (jf. rettshjlepsloven § 6), offentlig adgang til refusjon av utgiftene og til å trekke bevilling tilbake, jf. § 8.

Videre må advokaten opplyse om vilkårene og omfanget av rettshjelpsdekningen. Ved prosessoppdrag er det viktig å orientere klienten om hvilke kostnader som kan påløpe, herunder blant annet idømte sakskostnader til motparten. Advokatforeningen anbefaler at dette tas inn i oppdragsbekreftelsen.

Rettshjelpsordningen er subsidiær

Advokaten må derfor undersøke om det finnes:

 • Grunnlag for oppnevning av forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker etter straffeprosessloven.
 • Private forsikringer som omfatter rettshjelp.
 • Grunnlag for å få dekket saksomkostningene etter forvatningsloven § 36
 • Etablerte offentlige service- og rådgivningskontor.
 • Offentlig opplysnings- og veiledningsplikt, jf. blant annet forvaltningsloven § 11.
 • Medlemskap i lag og foreninger som gir rett til rettshjelpsdekning.
 • Private eller offentlige rettshjelpsordninger i andre land.

Vilkår

I rettshjelpsordningen skilles det mellom behovsprøvde og ikke-behovsprøvde saker

Saker unntatt behovsprøving er nevnt i rhjl. § 11 første ledd nr. 1 og er typisk slike saker som objektivt sett berører søker i særlig stor grad. I disse sakene kan bistand gis uten prøving av søkers inntekt og formuessituasjon.

For behovsprøvd fri rettshjelp reguleres grunnvilkårene i rettshjelpsforskriften. Mottaker må ha en bruttoinntekt under kr 246 000. Nettoformuen må ikke overstige kr 100 000. Ved vurdering av større verdier, f eks bolig, fritidsbolig, bil og fritidsbåt, er det ligningsverdi ved siste skatteligning som skal legges til grunn.

For ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi, er inntektsgrensen kr 369 000. Unntak gjelder i sak om separasjon og samlivsbrudd etter samboerforhold. Det er verdt å merke seg at unntaket ikke gjelder i barnefordelingssaker der den ene har fått ny samboer. Ved vurdering av arvingers krav i et sammensatt skifte, skal formuen vurderes med utgangspunkt i forventet lodd i boet.

Etter søknad kan det dispenseres fra bestemmelsene

Mottakere av behovsprøvd fri rettshjelp skal betale en egenandel av bistanden. Det betales ikke egenandel i saker der fri rettshjelp gis uten behovsprøving. Det er advokatens oppgave å kreve inn egenandelen.

Personer som har en årlig brutto inntekt under  kr 100 000 skal ikke betale egenandel.

For arbeid som betales av det offentlige kan advokaten ikke kreve eller motta ytterligere vederlag av klienten. Overstiger det faktiske timetallet i saken det dobbelte av fastsatt stykkpris og det foreligger særlige omstendigheter ved oppdraget, kan advokaten søke utvidet rettsråd etter rettshjelpsforskriften § 3-5, og få salæret fastsatt av fylkesmannen.

Innvilgelseskompetanse og dispensasjonsadgang

Innvilgelseskompetansen i samtlige saker i fritt rettsråd er lagt til fylkesmennene.

I saker som faller inn under § 11 første og andre ledd (prioriterte saker) har advokaten kompetanse til å innvilge fritt rettsråd. Advokaten har ikke kompetanse til å innvilge fritt rettsråd ut over stykkprissatsen og de økonomiske vilkår må være oppfylt. Dersom det faktiske timeforbruk er eller vil bli dobbelt så stort som stykkprisforskriften og det foreligger særlige omstendigheter skal advokaten søke om utvidelse av rettsrådsbevillingen.

I alle prioriterte saker med fri sakførsel er innvilgelseskompetansen tillagt domstolen eller det forvaltningsorgan som har klagen til behandling.

Hvordan få innvilget en søknad om utvidet fritt rettsråd

Når samlet timebruk i en sak blir over det dobbelte av fastsatt stykkpris, kan advokaten søke fylkesmannen om utvidelse av fritt rettsrådbevillingen.

 • Advokaten må sannsynliggjøre at det er særlige omstendigheter ved det konkrete oppdraget som fører til økt timeforbruk.
 • Grunner for utvidelse kan være at saken er juridisk komplisert, at det er nødvendig å gjennomgå ekstraordinært mye dokumentasjon, at man må forholde seg til mange instanser, alvorlige helsemessige forhold hos klienten som gjør at det tar lengre tid enn normalt å yte bistand mv.

Flere advokater har gitt uttrykk for at de ofte får avslag på søknader om utvidet bevilling. Advokatforeningen har spurt Statens sivilrettsforvaltning om hva som er årsaken til dette, og hva som kreves for å få innvilget en søknad.

 • Mange søknader blir avslått fordi begrunnelsen er for overfladisk og lite konkret. Det holder ikke med generelle opplysninger om at en sak er omfattende eller komplisert.
 • Skriv en kort, men konkret redegjørelse om hva som er situasjonen i den aktuelle saken. Få frem hva er det som faktisk gjør saken omfattende og komplisert. Ta utgangspunkt i de momentene som er nevnt i rettshjelprundskrivet.
 • Når det er mulig bør søknaden underbygges med relevant dokumentasjon, dvs. et mindre utvalg dokumenter som belyser forhold ved saken eller søker.