Plikten til å sende inn årsregnskap og egenerklæring

Som advokat plikter du å sende årsregnskap og egenerklæring med revisoruttalelse til Tilsynsrådet innen 30. april hvert år.

Tilsynsrådet vil mot slutten av mars måned sende ut to meldinger via Altinn om innsendelse av årsregnskapet og egenerklæringen. Det vil bli sendt en melding til deg og en melding til det/de foretak hvor du utøver advokatvirksomhet. 

Innsendelse av årsregnskap og egenerklæring til Regnskapsregisteret og Tilsynsrådet skjer via Altinn.

Meldingen fra Tilsynsrådet vil inneholde informasjon om innsendelsen av egenerklæringen med revisoruttalelse og årsregnskap – i tillegg til faktura for bidrag til Disiplinærnemnden og Tilsynsrådet.

Her kan du lese mer om bidrag til Disiplinærnemnden og Tilsynsrådet.

Dersom du er innvilget fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten, skal du ikke foreta deg noe, utover å betale fakturaen. Skjema om fortsatt fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten skal ikke lenger sendes Tilsynsrådet.

Advokatforetaket vil også motta en melding fra Tilsynsrådet for innsendelse av egenerklæringsskjema med revisoruttalelse. Det vil fremgå av et vedlegg til egenerklæringen hvilke av foretakets advokater som har regnskaps- og rapporteringsplikt, og hvilke som eventuelt har fritak fra denne plikten.

Egenerklæringen skal fylles ut i Altinn av den som har signaturrett på vegne av de regnskaps- og rapporteringspliktige advokatene i foretaket.

Egenerklæringen anses først innsendt til Tilsynsrådet når også revisor har signert.

Egenerklæringsskjemaet er revidert og foretakene må nå blant annet rapportere om tiltak mot hvitvasking.

Foretakets årsregnskap skal ikke sendes direkte til Tilsynsrådet, men til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen. Tilsynsrådet vil deretter motta årsregnskapet fra Regnskapsregisteret. Fristen for innsendelse er 30.april hvert år. Oversittelse av fristen for å sende inn årsregnskap og egenerklæringen, medfører krav om dobbelt bidrag, jf. advokatforskriften § 4-3 andre ledd, tredje setning.

For at årsregnskapet skal kunne sendes Regnskapsregisteret må regnskapet være godkjent av foretakets generalforsamling. Tilsynsrådet har akseptert at årsregnskapet sendes inn til Tilsynsrådet per post eller e-post dersom foretaket ikke kan sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret via Altinn før 30. april.

Først når både egenerklæringen med revisoruttalelse til Tilsynsrådet og årsregnskapet til Regnskapsregisteret er levert anses rapporteringsplikten overfor Tilsynsrådet å være oppfylt, jf. advokatforskriften § 3a-13.

Dersom du ønsker å fylle ut og sende inn egenerklæringen med revisoruttalelse før mottak av melding fra Tilsynsrådet kan skjemaet søkes opp i Altinn fra 1. januar det enkelte år.