Kontoplan, budsjett og årsregnskapet

For bokføring av transaksjonene, må du ha en kontoplan. Regnskapet bør du bruke i den økonomiske styringen. Her finner du også et eksempel på og en sjekkliste for årsregnskapet.

Kontoplan

Kontoplanen bør være slik at næringsoppgaven til Skatteetaten og merverdiavgiftsoppgaven, så langt som mulig, kan fylles ut direkte fra regnskapet, dvs. samme nummerering og samme kontobevegelse.

I publikasjonen Advokatregnskapet kap. 3.2 kan du se et eksempel på kontoplan som kan benyttes i advokatregnskapet. 

(Publikajsonen er bare tilgjengelig for medlemmer av Advokatforeningen.)

Budsjett

Et riktig periodisert regnskap, som du løpende sammenligner med et tilsvarende periodisert budsjett, vil samlet gi deg et godt styringsverktøy for virksomheten. I mindre foretak forekommer det at virksomheten styres etter beholdningen på bankkontoen. Selv om beholdningen på bankkontoen gir et riktig øyeblikksbilde av virksomhetens likviditet, gir den ikke nødvendigvis et riktig bilde av den økonomiske stillingen eller resultatet av driften.

Vi anbefaler at du som ledd i den økonomiske styringen, utarbeider et budsjett for hvert år. Budsjettet bør du dele inn på samme måte som regnskapet. For enkelt å kunne foreta en avviksanalyse, bør du legge inn budsjettet i regnskapssystemet ditt.

Et annet formål med budsjetteringen er at du ut fra budsjettet skal kunne forutse om du på noe tidspunkt gjennom året vil komme i en økonomisk situasjon som krever spesielle tiltak. Dette kan spesielt være på likviditetssiden, som kan resultere i at du kommer skjevt ut i forholdet mellom resultat og privatuttak. Dette bør du se gjennom budsjetteringen.

På grunn av betaling av merverdiavgift bør du være oppmerksom på likviditeten (fakturering og innbetaling av fordringer) slik at du ikke kommer i den situasjonen at du må forskuttere merverdiavgiften ved forfall. Det er viktig å få inn kundefordringene rimelig raskt etter fakturering for å ha likviditet til å betale mva.

I publikasjonen Advokatregnskapet kap. 4.2 kan du se et eksempel på et regnskap for en advokatvirksomhet sett opp mot et budsjett utarbeidet for virksomheten.

(Publikasjonen er bare tilgjengelig for medlemmer av Advokatforeningen.)

Årsregnskapet – eksempel

I publikasjonen Advokatregnskapet, kap. 6 kan du se et eksempel på årsregnskap for en advokatvirksomhet, bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, i tillegg til årsberetning.

(Publikasjonen er bare tilgjengelig for medlemmer av Advokatforeningen.)

Årsregnskapet – sjekkliste

Dokumentene som listes opp nedenfor er obligatoriske for advokatfirmaer som drives som enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller aksjeselskap innenfor de forenklede regnskapsreglene for små foretak, jf. regnskapsloven kap. 1.

 1. Egenerklæring med revisoruttalelse sendes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Altinn. Frist for innsendelse: 30. april
 2. Årsregnskapet med:

   • Resultatregnskap
   • Signert balanse
   • Noter

    § 7-35: Beskrivelse av regnskapsprinsipper (obligatorisk)
    § 7-36: Konserntilknytning, datterselskap (hvis relevant)
    § 7-36: Virkelig verdi av finansielle instrumenter (hvis relevant)
    § 7-38: Spesifisering av resultatregnskapet (lønnskostnader skal spesifiseres på lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift og andre ytelser, øvrige poster skal spesifiseres om de er sammendratt)
    § 7-39: Anleggsmidler (hvis relevant)
    § 7-40: Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser (hvis relevant)
    § 7-42: Antall aksjer/andeler aksjeeiere/andelseiere (obligatorisk hvis AS/ANS/DA)
    § 7-43: Antall ansatte (obligatorisk)
    § 7-43a: Obligatorisk tjenestepensjon (obligatorisk)
    § 7-44: Ytelser til ledende personer (obligatorisk hvis styre eller ansatt daglig leder)
    § 7-45: Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv (obligatorisk unntatt enkeltmannsforetak)
    § 7-46: Fortsatt drift (obligatorisk hvis tapt egenkapital eller usikkerhet om fortsatt drift)
    Advokatforskriften § 3a-4: Brutto klientmidler og klientansvar

   • Revisjonsberetning, som sendes til Regnskapsregisteret via Altinn. Frist for innsendelse etter regnskapsloven er 30. juni, men årsregnskapet må sendes samtidig med Egenerklæring til Tilsynsrådet via Altinn 30. april.


 3. Protokoll fra generalforsamling (AS)/Selskapsmøte (ANS/DA), som skal avholdes innen 30. juni. Protokollen sendes ikke inn.
 4. Skattemelding med vedlegg. Frist for innsendelse via Altinn er 31. mai.