Regnskapsplikt, revisjonsplikt og bokføringsplikt

Alle advokatvirksomheter uavhengig av selskapsform er fullt regnskaps- og revisjonspliktige og bokføringspliktige etter bokføringsloven.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Regnskaps- og revisjonsplikt Regnskapsloven gjelder for alle advokater som driver advokatvirksomhet i eget navn. Regnskapsplikten for advokater er fastsatt i advokatforskriften § 3a-1, jf. domstolloven § 224 tredje ledd andre punktum.  Regnskapsloven har en inndeling i «små foretak», «øvrige foretak