Tittelbruk

Advokatforeningen gir her noen retningslinjer for hvilke titler man kan benytte i sin advokatvirksomhet.

Advokatvirksomhet i eget navn og aktiv advokatbevilling

Domstolloven benytter i kapittel 11 om rettshjelpvirksomhet og advokater i flere tilfeller uttrykket "utøve advokatvirksomhet i eget navn". Dette i motsetning til det å utøve advokatvirksomhet "i prinsipalens navn", som advokatfullmektiger gjør.

Etter sondringen i domstolloven kan advokatvirksomhet utøves enten som praktiserende advokat med egen aktivisert advokatbevilling eller som autorisert advokatfullmektig. En advokatfullmektig utøver sin virksomhet fullt og helt for prinsipalens regning og risiko, og med grunnlag i prinsipalens aktiviserte advokatbevilling. 

Ikke-praktiserende advokater er personer med "sovende" advokatbevilling. Det vil si personer som har advokatbevilling, men som p.t. ikke stiller sikkerhet/har aktivisert advokatbevillingen.

I gruppen advokatfullmektiger kan det sondres mellom advokatfullmektiger uten egen advokatbevilling og advokatfullmektiger med egen, men ikke-aktivisert bevilling. Advokatfullmektiger som har "sovende" advokatbevilling, kan signere og opptre utad som advokatfullmektiger. Denne gruppen kan imidlertid også signere som "advokat" under forutsetning av at det utad markeres på annen tilfredsstillende måte at vedkommende opptrer på vegne av en annen bestemt advokat med aktiv bevillig, og på denne advokatens ansvar.

For å opptre alene utad som advokat, må advokatbevillingen aktiviseres og den nødvendige sikkerhet må stilles. 

Betegnelsene "ansatt advokat" eller "fast advokat" er ikke titler som benyttes i domstolloven eller advokatforskriften, men titler som en del advokatfirmaer benytter. Firmaenes krav for å få titlene er ulike. Det vanligste er at titlene gis fra den dag advokatbevillingen blir aktivisert og egen sikkerhet stilles.

Presentasjonen av advokater og advokatfullmektiger på hjemmsiden og på brevpapir

Advokatforeningen anbefaler følgende inndeling:

  1. partnere
  2. advokater (alternativt ansatte advokater)
  3. advokatfullmektiger (alternativt fullmektiger)

Autoriserte advokatfullmektiger skal som utgangspunkt listes opp under rubrikken "advokatfullmektiger". Dette gjelder også de som har fått advokatbevilling, men hvor advokatbevillingen ikke er aktivisert.

Det er først når en advokat stiller sikkerhet etter domstolloven at vedkommende kan presenteres som "advokat/fast advokat/ansatt advokat". Unntak kan gjøres dersom det på annen tilfredsstillende måte markeres at vedkommende bare kan opptre utad på vegne av en annen advokat med aktiv bevilling, og på dennes ansvar.

I kontorfellesskap vil det normalt bli to rubrikker; advokater og advokatfullmektiger. Men enkelte kontorfellesskap har ansatte advokater med egen advokatbevilling og vil dermed ha behov for rubrikken "advokater/faste advokater/ansatte advokater".

Advokatfullmektigers underskrift

Når en som formelt er advokatfullmektig undertegner korrespondanse, bør det fremgå hvem fullmektigen undertegnes på vegne av. Selv om advokatfirmaets navn står under/over underskriften, bør det i disse tilfellene stå "advokat NN" og deretter fullmektigens underskrift. Under fullmektigens navn kan det stå "advokatfullmektig", eller "advokat" dersom advokatfullmektigen har egen advokatbevilling som ikke er aktivisert.

Angivelsen av ansvarlig advokat

I henhold til domstolloven § 232 skal selskaper som driver advokatvirksomhet utpeke en ansvarlig advokat for det enkelte oppdrag. Klienten skal meddeles hvem som er ansvarlig advokat på oppdraget. Advokatforeningen anbefaling er at det rutinemessig føres opp ansvarlig advokat på alle skriftlige meddelelser som knytter seg til det enkelte oppdrag.

Møterett for Høyesterett

Tidligere var «høyesterettsadvokat» den aksepterte tittelen for advokater som hadde bestått høyesterettsprøven (advokaturen). I 1978 ble domstolloven § 220 endret slik at tittelen «høyesterettsadvokat» bortfalt for dem som deretter ville fullføre prøven. Justisdepartementet overlot til Advokatforeningen å regulere hvordan tituleringen fremover skulle skje. I hovedstyrets møte 24. april 1978 ble de den gang etiske regler § 22 tredje ledd fastsatt til: Advokater som har bestått prøven for Høyesterett, kan angi dette ved angivelse av «Møterett for Høyesterett».

Senere er angivelsen «Møterett for H» blitt akseptert.

Møterett for Høyesterett skal således ikke angis med kun en «H». «H» henviser til den eldre tittelen Høyesterettsadvokat. Tittelen for advokater med møterett for Høyesterett som er medlem av Advokatforeningen (MNA) blir dermed: Advokat MNA, møterett for Høyesterett.