Autorisasjon og aktivisering av advokatbevilling

Det er du som prinsipal som må søke om å få advokatfullmektigen autorisert for deg. Dersom du skal ansette en advokat, må melding om bytte av firma sendes til Tilsynsrådet, alternativt melding om aktivisering av bevilling.

Ansettelse av advokatfullmektig og autorisasjon som advokatfullmektig

Etter domstolloven § 223 har du som praktiserende advokat rett til å ha en autorisert advokatfullmektig til å opptre for deg i rettergang. Ved søknad om autorisasjon stilles det ingen spesielle krav til prinsipalen som advokatfullmektigen skal autoriseres for utover at vedkommende utøver advokatvirksomhet. Hva slags virksomhet advokaten utøver og hvordan arbeidsforholdet innrettes mellom prinsipal og fullmektig, kan imidlertid ha betydning for om den praksis fullmektigen får, vil bli godkjent når advokatfullmektigen senere søker om advokatbevilling, jf. domstolloven § 220 annet ledd nr. 2 bokstav a og Justisdepartementets rundskriv G-25/97 pkt. 4.1.2.

Det er prinsipalen som må søke om å få kandidaten autorisert som fullmektig for seg. Søknaden om autorisasjon skal derfor undertegnes av prinsipalen. Det er ikke tilstrekkelig at den som skal autoriseres selv søker om autorisasjon. Dersom flere advokater skal være prinsipaler, må navnene til alle advokatene fremgå av søknaden. Søknaden skal da undertegnes av en av prinsipalene på vegne av de øvrige prinsipalene.

Alle advokatene som skal være advokatfullmektigens prinsipaler må ha minst kr. 8 mill. i sikkerhetsstillelse, jf. dl. § 222 og advokatforskriften § 2-5 første og annet ledd. Advokatforeningen tilbyr sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og profesjonsansvarsforsikring for advokatfullmektiger.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipaler.  

På Tilsynsrådets nettside kan du laste ned skjema for søknad om autorisasjon av advokatfullmektig.

Følgende dokumenter skal legges ved søknad om autorisasjon:

 • Attestert kopi av vitnemål hvor det fremkommer at den som skal bli autorisert som advokatfullmektig har bestått juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Dersom vedkommende ikke har mottatt vitnemålet ennå, kan en bekreftelse fra universitetet på oppnådd grad i tillegg til karakterutskrift vedlegges søknaden. Dersom vedkommende tidligere har vært registrert i Tilsynsrådets register er det ikke nødvendig å sende inn slik dokumentasjon på nytt. Attestert kopi skal bekreftes av praktiserende advokat, domstol eller domstolliknende organ – med fullt navn og stempel.
 • Politiattest i original. Alternativt kan politiattesten bli videresendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Ved bytte av autorisasjonsforhold kreves ikke ny politiattest, med mindre vedkommende har vært uten autorisasjonsforhold i mer enn 3 måneder. På politiets nettside finner du informasjon om hvordan du søker om politiattest. 

Søknad om autorisasjon sendes Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Man er først advokatfullmektig når søknaden er innvilget av Tilsynsrådet.

Ansettelse – Advokat med aktiv advokatbevilling

Dersom du skal ansette en advokat og vedkommende har aktiv advokatbevilling, som vil si at vedkommende stiller sikkerhet i overensstemmelse med domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2, må melding om bytte av firma sendes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Meldingen skal inneholde følgende:

 • Advokatens navn
 • Fødselsnummer
 • Dato for endring

Og det som eventuelt er nytt av følgende:

Ansatte advokater som har bo-oppdrag kan ikke søke om dispensasjon.

Ansettelse – Advokat uten aktiv advokatbevilling

Dersom du skal ansette en advokat og vedkommende som skal ansettes har advokatbevilling, men denne ikke er aktivisert, må dette bringes i orden ved at melding om aktivisering av advokatbevilling sendes inn til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. En aktivisering av advokatbevillingen anses som oppstart av advokatvirksomhet av Tilsynsrådet og følger reglene for oppstart av advokatvirksomhet.

For å aktivisere advokatbevillingen må du:

 • Sende skriftlig melding om oppstart av advokatvirksomhet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet,
 • stille sikkerhet og
 • betale bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden.

En melding om oppstart av advokatvirksomhet skal inneholde:

 • Advokatens navn,
 • advokatens fødselsnummer,
 • firmanavn,
 • selskapsform,
 • organisasjonsnummer,
 • firmaadresse,
 • telefonnummer og evt. faksnummer og e-postadresse,
 • informasjon og/eller dokumentasjon om revisjonsforholdet,
 • villighetserklæring fra revisor, som vil si brev fra en statsautorisert eller registrert revisor som bekrefter at vedkommende påtar seg oppdraget som revisor for advokatens virksomhet. Bekreftelsen skal angi virksomhetens organisasjonsnummer.
 • Opplysning om advokaten ev. skal være prinsipal.

Ansatte advokater, som ikke mottar honorar eller forvalter klientmidler, kan søke om fritak fra plikten til å føre regnskap og fritak fra plikten til å rapportere til Tilsynsrådet, jf. advokatforskriften §§ 3a-2 første ledd og 3a-14.

På Tilsynsrådets nettside finner du søknadsskjema for fritak fra revisjonsplikten.

Eierne av advokatvirksomheten eller ansatte advokater som har bo-oppdrag kan ikke søke om dispensasjon.

Dersom søknad om fritak ikke er sendt inn eller vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, vil du bli registrert som regnskaps- og revisjonspliktig i virksomheten.

Når Tilsynsrådet har mottatt meldingen om oppstart av advokatvirksomhet, vil Tilsynsrådet sende deg en giro for betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden. Bidraget betales til Tilsynsrådet. Dersom man melder oppstart etter 30. juni betales kun halvt bidrag. For 2019 er bidraget til Tilsynsrådet kr 3000,- og til Disiplinærnemnden kr 1200,-

Etter domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 skal den som utøver advokatvirksomhet stille sikkerhet. Sikkerheten skal være minst 5.000.000 kroner. Sikkerheten skal dekke erstatningsansvar som du kan pådra deg overfor tredjemann ved utøvelsen av advokatvirksomhet. Sikkerhetsstiller kan gjøre regress mot deg for eventuelle utbetalinger under sikkerhetsstillelsen. Du begrenser ditt tap med profesjonsansvarsforsikringen, som er et vern for deg.

Sikkerhet er stillet når Tilsynsrådet har mottatt erklæring (sikkerhetsstillelse) fra valgt skadeforsikringsselskap. Advokatforeningen tilbyr sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokater.

Her finner du mer informasjon om Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokater.

Advokater som er ansatt i stat eller kommune, og som bare utfører oppdrag for sin arbeidsgiver, plikter ikke å stille sikkerhet. Søknad om dispensasjon må i tilfelle sendes til Tilsynsrådet.

På Tilsynsrådets nettside finner du skjema for søknad om dispensasjon.