Oppfølging av advokatfullmektigen og prinsipalansvaret

Som prinsipal har du en veiledningsplikt overfor advokatfullmektigen og du har ansvaret for at advokatfullmektigen får en forsvarlig opplæring og oppfølging.

Regler for god advokatskikk pkt. 5.7 stiller krav om at det mellom prinsipalen og advokatfullmektigen skal være et reelt ansettelsesforhold og at advokatfullmektigen arbeider på prinsipalens kontor. Hensynet bak regelen er å sikre at forholdene legges til rette for god opplæring av advokatfullmektigen. Som prinsipal har du en veiledningsplikt overfor advokatfullmektigen og du har ansvaret for at advokatfullmektigen får en forsvarlig opplæring og oppfølging. Veiledningsplikten gjelder alle sider ved advokatfullmektigens arbeid - både det faglige, det advokateteiske og det praktiske.

Som en hjelp til både prinsipalen og advokatfullmektigen i forbindelse med ansettelsen og selve oppfølgningen, har Advokatforeningen utarbeidet en veiledning. Veiledningen behandler:

  • ansettelsesvilkår,
  • vilkår for autorisasjon og advokatbevilling,
  • prinsipalansvaret og
  • de ulike fasene av fullmektigperioden.

Veiledningen inneholder også en rekke konkrete råd og anbefalinger.

Veiledningen er konsentrert rundt et ordinært advokatfullmektigstilling i en ordinær advokatvirksomhet, og er utformet uavhengig av firmaets størrelse og organisering. I andre typer virksomheter og eventuelt i andre typer advokatfullmektigstillinger anvendes veiledningen så langt den passer.

De to første årene av fullmektigperioden representerer den sentrale opplæringsfasen og ligger til grunn for minimumskravet for en senere advokatbevilling. Veiledningen er imidlertid ikke begrenset til de to første årene. Den er heller ikke ment å gi en uttømmende oversikt over problemstillingene som kan oppstå i fullmektigperioden.

Her kan du lese Advokatforeningens veiledning for prinsipal og advokatfullmektig.