Prinsipal og advokatfullmektig

Tiden som advokatfullmektig er en læretid der advokatfullmektigen arbeider under prinsipalens tilsyn og kontroll. Dette stiller krav både til prinsipalen og advokatfullmektigen.

Som prinsipal har man en veiledningsplikt overfor advokatfullmektigen og man har ansvar for at advokatfullmektigen får forsvarlig opplæring og oppfølging. Veiledningsplikten gjelder alle sider ved fullmektigens arbeid – både faglige, advokatetiske og praktiske.

Som en hjelp til både prinsipalen og advokatfullmektigen i forbindelse med ansettelse og oppfølgning av fullmektigen, har Advokatforeningen utarbeidet en veiledning, som finnes nederst på siden. Anbefalingen behandler ansettelsesvilkår, vilkår for autorisasjon og advokatbevilling, prinsipalansvaret og de ulike fasene av fullmektigperioden. Veiledningen inneholder også en rekke konkrete råd og anbefalinger.

Mellom prinsipalen og advokatfullmektigen skal det være et reelt ansettelsesforhold og fullmektigen skal arbeide på prinsipalens kontor, jf. Regler for god advokatskikk pkt. 5.7. Dette skal sikre at forholdene legges til rette for god opplæring av fullmektigen.

Regler for god advokatskikk pkt. 5.7 stiller videre krav om at det foreligger et skriftlig kontraktsforhold, og kontrakten må være i samsvar med lovgivningens krav og de advokatetiske regler. Advokatfullmektigen skal blant annet sikres en fast, rimelig avlønning. Det innebærer blant annet at det ikke kan avtales at fullmektigen skal være avhengig av å tjene sin egen lønn. Fullmektigen skal ha fast lønn, og begynnerlønnen for statsansatt jurist er ansett som veiledende minimumslønn for en advokatfullmektig. Provisjonsbasert lønn kan avtales i tillegg til en rimelig fastlønn, se for øvrig Advokatforeningens kommentarer til RGA pkt. 5.7 som det finnes lenke til nederst på siden. Nederst på siden finnes også Advokatforeningens anbefaling til arbeidsavtale for advokatfullmektiger og forslag til taushetserklæring i tillegg til lenke til Advokatforeningens artikkel om riktig titulering og advokatfullmektigers undertegning av korrespondanse.

Det er viktig at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser overholdes. Loven fastsetter i utgangspunktet faste, forutsigbare og begrensede arbeidstider. Innenfor gjeldende rett er det imidlertid et visst rom for fleksible løsninger, se egen artikkel om advokatfullmektigers arbeidstid som det finnes lenke til nederst på siden.

Når vilkårene for advokatbevilling er oppfylt, kan advokatfullmektigen søke om egen advokatbevilling.