Yrkesskadeforsikring, jobbreiseforsikring og tjenestepensjon

Som arbeidsgiver plikter du å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Du bør også tegne en jobb- /tjenestereiseforsikring som dekker den ansatte på jobbreiser. De fleste arbeidsgivere plikter også å tegne en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Yrkesskadeforsikring

Som arbeidsgiver plikter du å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom eller arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. 

I henhold til lov om yrkesskadeforsikring dekker yrkesskadeforsikringen følgende:

 • Tapt inntekt.
 • Tap i fremtidig inntekt.
 • Mènerstatning over 15%.
 • Påførte og fremtidige merutgifter.
 • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall.
 • Begravelseskostnader.

Advokatforeningens fremforhandlede tilbud om yrkesskadeforsikring inkluderer også følgende tilleggsdekninger:

 • Reisen til/fra jobb
 • Psykologisk førstehjelp
 • Tilpasninger på arbeidsplassen

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring og bestille forsikringen.

Jobb- /tjenestereiseforsikring

Det er vanlig at arbeidsgiver tegner en jobb-/tjenestereiseforsikring som dekker hendelser som kan skje den ansatte på jobbreiser, det vil si erstatter utgifter til skadet eller tapt reisegods, medisinske utgifter, utgifter til hjemtransport, avbestilling av reis, rettshjelp mm.

Advokatforeningens fremforhandlede tilbud om tjenestereiseforsikring inkluderer også dekning av kostander ved ID-tyveri.

Tilbudet om tjenestereiseforsikring kan enkelt utvides til også å dekke ferie-/fritidsreiser. Forsikringen vil da gjelde for hele familien til den forsikrede og for fritidsreiser i hele verden.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om tjenestereiseforsikring og bestille forsikringen.

Obligatorisk tjenestepensjon - OTP

De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Følgende omfattes av plikten:

 • Bedrifter som har minst to arbeidstakere som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
 • Bedrifter med minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
 • Bedrifter som har arbeidstakere som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Når bedriften har plikt til å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 20 år og har en stillingsandel på 20 prosent eller mer meldes inn fra første arbeidsdag.

Pensjonsordningen må senest opprettes innen seks måneder etter at plikten til å etablere en tjenestepensjonsordning inntrådte. Hvis du som arbeidsgiver oppretter ordningen for sent må du etterbetale det som skulle vært innbetalt i henhold til loven.

Bedriften får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av pensjonsinnbetalingene og omkostninger knyttet til avtalen.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) sier at ordningen enten må være innskuddsbasert eller ytelsesbasert. Det er opp til deg som arbeidsgiver hvilken type ordning som skal opprettes.