Eiendomsmegling - vilkår for oppstart

Advokater kan drive eiendomsmegling i kraft av sin advokatbevilling, men må bl.a. stille ekstra sikkerhet for slik virksomhet, oppfylle særskilt etterutdanningskrav og være tilknyttet Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

Sikkerhetsstillelse

Advokater som driver eiendomsmegling må stille sikkerhet for ansvaret de kan pådra seg, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-7 første ledd. Denne sikkerheten kommer i tillegg til sikkerheten som må stilles for advokatvirksomheten. Sikkerheten stilles ved at erklæring fra sikkerhetsstiller deponeres hos Finanstilsynet. I dag er kravet 45 millioner kroner. 

Tilsynsavgift

Advokaters eiendomsmegling er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Som følge av dette må advokater som har eiendomsmeglerbevilling betale tilsynsavgift til Finanstilsynet.

Finanstilsynets utgifter utliknes etter lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) av 7. desember 1956 nr. 1. Lovreglene er supplert med forskrifter fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015, med endringer fastsatt 21. desember 2016. Etter finanstilsynslovens § 9 skal utgiftene utliknes på institusjonene som er under tilsyn i budsjettåret. Utgiftene fordeles på grunnlag av omfanget av tilsynsarbeidet med de ulike gruppene av tilsynsenheter. 

Statens innkrevingssentral sender ut faktura for tilsynsavgift på vegne av Finanstilsynet.

Rapportering til Finanstilsynet

Advokater som driver eiendomsmegling plikter å sende inn årsoppgave til Finanstilsynet innen 1. mars hvert år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 2-9 (2).  Alle oppdrag som faller innenfor definisjonen "eiendomsmegling" skal rapporteres til Finanstilsynet.

Ved deling av oppdrag mellom flere eiendomsmeglerforetak/meglere, skal andel av totaloppdraget registreres på hver av de deltagende meglere, slik at den samlede rapportering ikke overstiger den totale transaksjonen.

Klagenemndsordning

Etter eiendomsmeglingsloven (emgll.) § 2-10 plikter advokater å være tilknyttet klagenemndsordningen Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

På eiendomsmeglingsnemnda.no kan du lese mer om Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

Særlige etterutdanningskrav

Advokater som driver eiendomsmegling må oppfylle både Finanstilsynets etterutdanningskrav for eiendomsmeglere og Advokatforeningens etterutdanningskrav.

I henhold til eiendomsmeglingsloven § 4-6 skal advokater som driver eiendomsmegling dokumentere minimum 15 timer etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår. Nærmere regler for etterutdanning og krav til dokumentasjon av etterutdanningen fremgår av eiendomsmeglingsforskriften §§ 4-10 og 4-11.

Etterutdanningen skal omhandle følgende emner:

  • regelverk som berører eiendomsmeglingsyrket
  • eiendomsmegling i praksis, herunder dokumentbehandling
  • regnskap, økonomi, oppgjør ved omsetning av rettigheter i fast eiendom og behandling av klientmidler

Ved å stille sikkerhet for eiendomsmegling, legger Finanstilsynet til grunn at man driver eiendomsmegling. Kravet til etterutdanning gjelder ikke for medhjelpere og eiendomsmeglerfullmektiger.

Finanstilsynet har gitt et rundskriv om kravet til etterutdanning for eiendomsmeglere, herunder advokater som driver eiendomsmegling, rundskriv 7/19. Formålet med rundskrivet er å utdype innholdet i kravet til obligatorisk etterutdanning, herunder forutsetningene for såkalt nullstilling av etterutdanningskravet. Rundskrivet erstatter rundskriv 6/2012.

I rundskrivet presiserer Finanstilsynet at etterutdanningen må dokumenteres fra og med det tredje årsskiftet etter at du startet med eiendomsmegling. Kravet til etterutdanning gjelder ved sammenhengende engasjement i eiendomsmeglingsvirksomhet i to år.

Ved lengre tids fravær, vil en ny toårsperiode starte opp igjen når du igjen begynner i arbeid som megler. Finanstilsynet legger til grunn at «nullstilling» forutsetter at fraværet må vare i minst seks sammenhengende måneder. Plikten til å gjennomføre etterutdanning gjelder fram til fraværet faktisk har strukket seg over en periode på minst seks måneder. Ved kortere opphold, for eksempel i forbindelse med sykefravær eller kortere permisjoner, vil etterutdanningskravet og dokumentasjonsfristen gjelde som normalt.

For advokater som i visse perioder ikke driver eiendomsmegling, gjelder unntaket om avbrudd i minimum seks måneder tilsvarende, jf. rundskrivet punkt 5. Det står videre at det som er avgjørende for kravet til etterutdanning, er hyppigheten av eiendomsmeglingsoppdragene og ikke omfanget eller gjennomsnittlig antall oppdrag i en periode.

Plikten til å gjennomføre etterutdanning gjelder fram til oppholdet faktisk har strukket seg over en periode på minst seks måneder. Finanstilsynet gir følgende eksempel:

Advokaten avslutter et eiendomsmeglingsoppdrag 1. september 2018 og påtar seg ikke eiendomsmeglingsoppdrag igjen før 1. mai 2019. Advokaten må på vanlig måte gjennomføre 15 timer etterutdanning i løpet av 2017 og 2018, som må dokumenteres fra og med 1. januar 2019. Kravet til etterutdanning «nullstilles» 1. mars 2019, idet oppholdet har strukket seg over en periode på seks måneder. Advokaten gjenopptar sitt engasjement i eiendomsmeglingsvirksomheten ved inngåelsen av oppdraget 1. mai 2019. Advokaten vil derfor måtte gjennomføre 15 timers etterutdanning i løpet av 2020 og 2021, som må dokumenteres fra og med 1. januar 2022.

Finanstilsynet fører tilsyn med etterutdanningen i forbindelse med den årlige rapporteringen til Finanstilsynet, hvor du må opplyse om antall gjennomførte etterutdanningstimer i foregående to-årsperiode. Finanstilsynet har bekreftet at utskrift av oversikten over etterutdanningstimer på Minside på advokatforeningen.no er tilfredsstillende dokumentasjon på gjennomførte eiendomsmeglingsfaglige timer.

Etterutdanning for eiendomsmeglere vil alltid bli godkjent som etterutdanning etter Advokatforeningens ordning.

På Finanstilsynet.no kan du lese rundskriv 7/19 om krav til etterutdanning for advokater med rett til å drive eiendomsmegling.

Her kan du lese Finanstilsynets brev av 29. august 2017 om tilsyn med eiendomsmeglingsfaglig etterutdanning for advokater som driver eiendomsmeglingsvirksomhet.