Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig

Prinsipalen har en veiledningsplikt overfor advokatfullmektigen og har ansvaret for at advokatfullmektigen får forsvarlig opplæring og oppfølging. Veiledningsplikten gjelder alle sider ved advokatfullmektigens arbeid.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Regler for god advokatskikk pkt. 5.7 stiller krav om at det mellom prinsipalen og advokatfullmektigen skal være et reelt ansettelsesforhold og at advokatfullmektigen arbeider på prinsipalens kontor. Hensynet bak regelen er å sikre at forholdene legges til rette for god opplæring av advokatfullmektig