Tegn på risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering

Visse forhold ved en klient eller et oppdrag kan indikere at det foreligger risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering.

Både ved den virksomhetsrettede risikovurderingen av advokatfirmaet og ved vurderingen av den enkelte klient og oppdrag/transaksjon må advokaten kjenne til hvilke forhold som kan medføre risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering.

Nasjonalt tverretatlig analyse – og etterretningssenter (NTAES) har utarbeidet en liste over indikatorer på mistenkelige transaksjoner. Denne er unntatt offentlighet og skal ikke deles utenfor den rapporteringspliktige institusjonen. Listen er sendt til alle medlemmer av Advokatforeningen, og kan ved behov sendes på nytt ved henvendelse på post@advokatforeningen.no. Advokatforeningen anbefaler at advokatene gjør seg kjent med denne.

Det finnes for øvrig andre lister som er offentlig tilgjengelige. En av disse er å finne i FATF (Financial Action Task Force) sin anbefaling for bruk av risikobaserte kundetiltak for advokater av 23. oktober 2008. Under følger en gjengivelse av de mest sentrale punktene i denne listen.

Det kan etter forholdene foreligge relevante momenter som ikke er nevnt her, men som likevel må tas med i risikovurderingen. Motsatt kan det her være nevnt momenter som ikke er relevante i det konkrete tilfellet.

Momentene følger en tredeling: Risiko i forbindelse med geografisk område, risiko i forbindelse med klienten, og risiko i forbindelse med oppdraget.

Risiko i forbindelse med oppdragets tilknytning til geografisk område

Geografiske områder som kan innebære en høyere risiko, kan være områder som er

 1. angitt som høyrisikoland i hvitvaskingsforskriften § 4-10.
 2. underlagt sanksjoner, handelsforbud eller lignende fastsatt eksempelvis av FN
 3. karakterisert ved manglende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av troverdige kilder som IMF, FATF, Verdensbanken m.v.
 4. karakterisert som opphav for finansiering og støtte til terrorvirksomhet av troverdige kilder som IMF, FATF, Verdensbanken m.v.
 5. karakterisert som innehaver av en betydelig grad av korrupsjon eller annen kriminell virksomhet av troverdige kilder som IMF, FATF, Verdensbanken m.v.

Geografisk område kan ikke i seg selv medføre at et oppdrag antas å innebære lav risiko.

Risiko i forbindelse med klienten

For vurdering av risiko knyttet til klient, bør fraværet eller tilstedeværelsen av følgende faktorer vurderes:

 1. er en politisk eksponert person (PEP). I slike tilfeller skal forsterkede kundetiltak og løpende oppfølgning anvendes.
 2. ber om tjenester under uvanlige eller ukonvensjonelle omstendigheter
 3. innehar en struktur som gjør det vanskelig å identifisere reelle rettighetshavere innen rimelig tid, slik som uforklarlig bruk av juridiske konstruksjoner og stråmenn m.v.
 4. driver virksomhet som omfatter utstrakt bruk av kontanter, slik som valutaveksling, pengeoverføring, gambling m.v. Hvor klienten er omfattet av hvitvaskingsloven eller tilsvarende utenlandsk lovgivning i samsvar med FATFs anbefalinger, er dette egnet til å redusere risikoen.
 5. driver virksomhet som normalt ikke medfører utstrakt bruk av kontanter, men som likevel genererer store mengder kontanter.
 6. benytter kreditt- eller finansinstitusjoner, finansielle mellommenn eller rådgivere som ikke er underlagt tilstrekkelig hvitvaskings- og antiterrorlovgivning og tilstrekkelig tilsyn av en kompetent myndighet
 7. er straffedømt for kriminalitet som genererte økonomisk utbytte
 8. ikke har adresse, eller har flere adresser uten rimelig grunn
 9. endrer et oppgjørsbeløp, kjøpesum, forlikssum, beløp til tvangsfullbyrdelse m.v. uten tilstrekkelig forklaring
 10. benytter juridiske konstruksjoner eller lignende uten synlige legitime incitamenter til dette

Risiko i forbindelse med oppdraget

For vurdering av risiko knyttet til oppdraget, bør følgende faktorer vurderes:

 1. Tjenester der advokater fungerer som mellommenn, og i praksis håndterer mottak og overføring av midler via kontoer som de disponerer i forbindelse med en forretningstransaksjon.
 2. Tjenester for å skjule reelt eierskap for vedkommendes myndigheter.
 3. Tjenester som bestilles av klienten, og som advokaten ikke har juridisk kompetanse på, med unntak av de tilfeller der advokaten henviser forespørselen til en advokat med kompetanse på det aktuelle området.
 4. Overføring av fast eiendom mellom parter i en uvanlig kort periode for lignende transaksjoner uten noen åpenbar juridisk, skattemessig, forretningsmessig, økonomisk eller annen lovlig grunn.
 5. Utbetaling fra en ukjent tredjepart eller tredjepart uten noen som helst tilknytning, eller kontant utbetaling av godtgjørelse i sammenhenger der dette ikke er en vanlig betalingsform.
 6. Transaksjoner der det er helt åpenbart for advokaten at vederlaget er feil, for eksempel når klienten ikke oppgir legitime grunner til størrelsen på vederlaget. 
 7. Ordninger i forbindelse med arveskifte der advokaten har kjennskap til at avdøde er straffet for kriminalitet med økonomisk utbytte.
 8. Klienter som tilbyr seg å betale ekstraordinære honorarer for tjenester som vanligvis ikke krever et slikt honorar. Avtaler inngått i god tro og resultatavhengige honorarer der en advokat kan motta en betydelig sum for en vellykket representasjon, skal imidlertid ikke vurderes som en risikofaktor.
 9. Kapitalkilden og velstandskilden – kapitalkilden er den aktiviteten som genererer kapitalen for en klient, mens velstandskilden er aktiviteten som har generert den totale nettoverdien for en klient.
 10. Uvanlig store forekomster av midler eller uvanlig store transaksjoner sammenlignet med det som er normalt å forvente av klienter med tilsvarende profil, kan være et tegn på at en klient som normalt sett ikke ville blitt sett på som en høy risiko, kanskje bør behandles som det. Motsatt bør små forekomster av midler eller transaksjoner av lav verdi som involverer en klient som vanligvis representerer en høy risiko, muligens åpne for at advokaten behandler klienten som lav risiko.
 11. Skallselskaper, selskaper med eierskap gjennom stråselskaper og kontroll gjennom stråmenn og konserndirektører.
 12. Situasjoner der det er vanskelig å identifisere mottakere av stiftelses- eller fondsmidler
 13. Tjenester som med overlegg har gitt eller er avhengig av mer anonymitet hva gjelder klientens eller deltakernes identitet enn det som er vanlig i slike sammenhenger, og det som er advokatens erfaring.

For en mer inngående introduksjon til hvitvaskingsrisiko i advokatbransjen, vises det til «A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering» fra oktober 2014. Denne er utarbeidet i samarbeid mellom de to internasjonale advokatorganisasjonene IBA og CCBE samt den amerikanske advokatforeningen, ABA.