Ajourhold og etterutdanning

Det er risikabelt å rådgi innenfor rettsområder du ikke har erfaring fra eller er oppdatert på. Advokatforeningens krav til etterutdanning er en sikkerhet både for deg og klienten.

Å rådgi innenfor rettsområder du ikke har erfaring fra eller er oppdatert på, er risikabelt, og kan i verste fall føre til erstatningsansvar. Det kan også være i strid med god advokatskikk å påta seg et oppdrag innenfor et fagområde man ikke har kompetanse på, jf. RGA pkt. 3.1.4 hvor det står at en advokat ikke bør «påta seg et oppdrag når han vet eller bør vite at han mangler den nødvendige kompetanse dersom han ikke kan samrå seg med en kvalifisert kollega.» Dette gjelder likevel ikke hvis advokaten innen rimelig tid sørger for å skaffe seg den kunnskap eller innhente den kompetanse som er nødvendig for en faglig forsvarlig utførelse av oppdraget.

I risikosammenheng er et god råd å spisse saksporteføljen og begrense fagområdene du skal rådgi innen, fremfor å kunne "litt om alt". For å være ajour, bør du bør melde deg på automatisk e-postvarsling fra nettsiden til aktuelle offentlige myndigheter, slik at du raskt blir varslet om nye rundskriv, vedtak og uttalelser, i tillegg til varsling fra Lovdata. Slike varsler og nyhetsbrev kan enkelt hjelpe deg til ikke å overse endringer du burde ha vært oppmerksom på.

Som medlem av Advokatforeningen har du krav om å gjennomføre minst 80 etterutdanningstimer innenfor en femårsperiode. Inneværende etterutdanningsperiode startet 1. januar 2019 og avsluttes 31. desember 2023. Alle medlemmer følger samme femårsperiode. Pålegget om etterutdanning er et løfte til dine klienter; de skal vite at du holder deg ájour med rettsutviklingen. Betegnelsen MNA skal gi en ekstra trygghet for klientene.

Hovedvekten av etterutdanningen skal være juridisk ajourføring og fordypning, og faglige emner knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet.

Det skilles mellom tre kategorier etterutdanningstimer: juridiske, ikke-juridiske og advokatetikk. Kurs som omhandler materiell juss, godkjennes som juridiske timer. Minst fem av de 80 timene skal være i advokatetikk. Kurs i annen form for etikk, kan eventuelt godkjennes som ikke-juridiske timer. Maks 25 timer kan være kurs innenfor såkalte ikke-juridiske fag. Dette kan være kurs som er relevante for advokatvirksomheten din, som kurs i rettskildesøk, språk, økonomi, psykologi, regnskapsforståelse og revisjon og IKT.

Du må selv holde oversikt over kurs du har gått på og hvor mange etterutdanningstimer du har. Et tips er å benytte Min side på advokatforeningen.no til registrering av kurs. Etterutdanningstimer for deltakelse på kurs i regi av Advokatforeningen og JUS registreres automatisk på Min side.

Som medlem plikter du å sende inn erklæring til Advokatforeningen om hvor mange timer etterutdanning du har gjennomført ved periodens slutt. Advokatforeningen kan foreta stikkprøver hos medlemmer for å kontrollere at oppgitt timeantall kan dokumenteres.

Advokatforeningens råd til medlemmene er å planlegge etterutdanningen og fordele timene jevnt utover femårsperioden. Medlemmer som ikke oppfyller kravet til obligatorisk etterutdanning ved periodens slutt, plikter å betale en avgift til Advokatforeningen. Satsene varierer fra kr 5 000 til kr 30 000.

For medlemmer som opptas i løpet av perioden blir kravet forholdsmessig redusert med fire timer per kvartal. Ved opphold i advokatvirksomheten på minimum seks sammenhengende måneder grunnet sykdom eller foreldrepermisjon, blir kravet på 80 timer forholdsmessig redusert med fire timer per kvartal. Arbeid i redusert stilling gir ikke reduksjon av timekravet.

Her finner du ettrutdanningsreglene for perioden 2019 - 2023

På Advokatforeningens aktivitetskalender finner du informasjon om kommende kurs. 

Om det særlige etterutdanningskravet for advokater som driver eiendomsmegling

Advokater som driver eiendomsmegling må oppfylle både Finanstilsynets etterutdanningskrav for eiendomsmeglere og Advokatforeningens etterutdanningskrav.

I henhold til eiendomsmeglingsloven § 4-6 skal advokater som driver eiendomsmegling dokumentere minimum 15 timer etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår. Etterutdanningen skal omhandle følgende emner:

  • regelverk som berører eiendomsmeglingsyrket
  • eiendomsmegling i praksis, herunder dokumentbehandling
  • regnskap, økonomi, oppgjør ved omsetning av rettigheter i fast eiendom og behandling av klientmidler

Ved å stille sikkerhet for eiendomsmegling, legger Finanstilsynet til grunn at man driver eiendomsmegling. Kravet til etterutdanning gjelder ikke for medhjelpere og eiendomsmeglerfullmektiger.

Etterutdanningen må dokumenteres fra og med det tredje årsskiftet etter at du påbegynte eiendomsmeglingsvirksomheten. Finanstilsynet har gitt følgende eksempel i rundskriv 7/2019:

Dersom person A ble engasjert som megler 6. april 2017, må hun kunne dokumentere 15 timers etterutdanning fra og med årsskiftet ved det tredje året etter at hun begynte i jobben – det vil si fra og med 1. januar 2020. Etterutdanningen må ha vært gjennomført i perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2019. Neste dokumentasjonsfrist vil være 1. januar 2021, og hun må da ha gjennomført etterutdanningen i perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2020.

Kravet til etterutdanning gjelder ved sammenhengende engasjement i eiendomsmeglingsvirksomhet i to år. Ved lengre tids opphold, vil ny toårsperiode starte opp igjen når nytt eiendomsmeglingsoppdrag inngås. Finanstilsynet legger til grunn at slik "nullstilling" forutsetter at oppholdet må vare minst seks sammenhengende måneder, for eksempel dersom det går mer enn seks måneder fra et eiendomsmeglingsoppdrag avsluttes til et nytt oppdrag påbegynnes. Det som er avgjørende for kravet til etterutdanning, er hyppigheten av eiendomsmeglingsoppdragene og ikke omfanget eller gjennomsnittlig antall oppdrag i en periode. Plikten til å gjennomføre etterutdanning gjelder fram til oppholdet faktisk har strukket seg over en periode på minst seks måneder. Finanstilsynet har gitt følgende eksempel i rundskriv 7/2019:

Advokaten avslutter et eiendomsmeglingsoppdrag 1. september 2018 og påtar seg ikke eiendomsmeglingsoppdrag igjen før 1. mai 2019. Advokaten må på vanlig måte gjennomføre 15 timer etterutdanning i løpet av 2017 og 2018, som må dokumenteres fra og med 1. januar 2019. Kravet til etterutdanning «nullstilles» 1. mars 2019, idet oppholdet har strukket seg over en periode på seks måneder. Advokaten gjenopptar sitt engasjement i eiendomsmeglings-virksomheten ved inngåelsen av oppdraget 1. mai 2019. Advokaten vil derfor måtte gjennomføre 15 timers etterutdanning i løpet av 2020 og 2021, som må dokumenteres fra og med 1. januar 2022.

Det samme gjelder ved lengre tids fravær. Ved fravær som varer i minst seks sammenhengende måneder. Finanstilsynet har gitt følgende eksempel i rundskriv 7/2019:

Person A går ut i fødselspermisjon 10. april 2018 og er tilbake i arbeid igjen 10. januar 2019. Etter hovedregelen ville A måtte gjennomføre 15 timers etterutdanning i løpet av 2018 og 2019, som må dokumenteres fra og med 1. januar 2020. På grunn av fraværet fra bransjen «nullstilles» etterutdanningskravet ved at A regnes for å ha startet sitt engasjement igjen i eiendomsmeglingsvirksomheten 10. januar 2019. A vil derfor måtte gjennomføre 15 timers etterutdanning i perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021. Dette må dokumenters fra og med 1. januar 2022.

Plikten til å gjennomføre etterutdanning gjelder fram til fraværet faktisk har strukket seg over en periode på minst seks måneder. Ved kortere opphold, for eksempel i forbindelse med sykefravær, kortere permisjoner eller ved jobbskifte, vil etterutdanningskravet og dokumentasjonsfristen gjelde som normalt.

Finanstilsynet vil føre tilsyn med etterutdanningen i forbindelse med den årlige rapporteringen til Finanstilsynet, hvor du må opplyse om antall gjennomførte etterutdanningstimer i foregående to-årsperiode.

Finanstilsynet har bekreftet at utskrift av oversikten over etterutdanningstimer på Minside på advokatforeningen.no er tilfredsstillende dokumentasjon på gjennomførte eiendomsmeglingsfaglige timer. Du skal ikke sende inn kursdokumentasjon til Finanstilsynet med mindre dette eksplisitt etterspørres.

Etterutdanning for eiendomsmeglere vil alltid bli godkjent som etterutdanning etter Advokatforeningens ordning.

Her kan du lese Finanstilsynets rundskriv om krav til etterutdanning for eiendomsmeglere, Rundskriv 7/2019. 

Her kan du lese Finanstilsynets brev om tilsyn med eiendomsmeglingsfaglig etterutdanning.