Bruk av oppdragsbekreftelse

Det er viktig å bruke og holde ajour oppdragsbekreftelsen. Den regulerer hva du og klienten har avtalt.

Som medlem av Advokatforeningen er du pålagt å gi dine klienter skriftlig bekreftelse av nye oppdrag. Oppdragsbekreftelsen skal gis samtidig med oppstart av oppdraget eller snarest mulig deretter.

En oppdragsbekreftelse er til hjelp både for klienten og for deg som advokat. Gjennom oppdragsbekreftelsen får klienten bedre oversikt over hva oppdraget kan komme til å koste. Du skal bruke oppdragsbekreftelsen til å avklare oppdragets rammer. Skriv derfor også hva som ikke vil bli behandlet i advokatoppdraget. Dersom oppdraget endrer seg underveis, er det viktig å oppdatere oppdragsbekreftelsen.

Pålagt skriftlig oppdragsbekreftelse er et viktig tiltak for å forebygge misforståelser og redusere antallet klagesaker. Manglende oppdragsbekreftelse vil ikke i seg selv utgjøre et brudd på Regler for god advokatskikk, men manglende avklaring vil kunne tolkes til advokatens ugunst – uavhengig av klienttype. Dersom du skulle få en ansvarssak mot deg, vil en god oppdragsbekreftelse også redusere ansvaret ditt.

Oppdragsbekreftelsen skal inneholde en identifikasjon av oppdraget, og skal derfor:

 • angi oppdragets art og antatt omfang,
 • angi ansvarlig advokat for oppdraget,
 • angi hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert, og angi fra hvilket tidspunkt salæret vil bli beregnet og
 • gi informasjon om klageadgang.

Oppdragsbekreftelsen kan videre inneholde bestemmelser om ditt/advokatfirmaets ansvar, herunder ulike typer bestemmelser som er ment å skulle begrense ansvaret, som:

 • faglig ansvarsbegrensning: eks.: oppdraget omfatter ikke skatterådgivning,
 • fraskrivelse av ansvar for feil begått av rådgivere advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører,
 • ansvarsbegrensning for type tap: advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap herunder tapt fortjeneste,
 • presisering av at advokatfirmaets vurdering av saken ikke er forpliktende og
 • ulike former for beløpsmessig begrensing av ansvar for oppdraget.

Gyldigheten av ansvarsbegrensninger er uavklart. Det beror på en konkret rimelighetsvurdering hvorvidt begrensingen står seg.

Ved oppdrag for klienter er advokater underlagt personvernregelverket. Som behandlingsansvarlig for klientenes personopplysninger skal du informere klientene om advokatfirmaets behandling av personopplysninger, se nærmere i GDPR artikkel 12 til 14. Informasjon kan gis i oppdragsbekreftelsen eller forretningsvilkår, enten direkte i oppdragsbekreftelsen, som vedlegg til oppdragsbekreftelse, eller på en nettside (med henvisning til nettsiden fra oppdragsbekreftelsen). Når det gjelder informasjon om advokatens behandling av klientens personopplysninger i straffesaker bør det være tilstrekkelig at informasjonen finnes tilgjengelig via advokatens nettside, slik at informasjonen er enkelt tilgjengelig for klienten. Dersom advokaten ikke selv har samlet inn opplysningene fra den registrerte, men eksempelvis mottatt disse fra påtalemyndigheten, kriminalomsorgen eller domstolen som en del av saksdokumentene, vil advokaten kunne være unntatt fra informasjonsplikten, se GDPR artikkel 14 (5) (d).

Advokatforeningens mal for oppdragsbekreftelse kan benyttes overfor private klienter. Malen inneholder nyttige kommentarer til de ulike punktene. Malen for oppdragsbekreftelse består av to deler; del I inneholder de konkrete opplysningene som må tilpasses hvert enkelt oppdrag. Del II inneholder advokatfirmaets alminnelige oppdragsvilkår, som normalt ligger til grunn for de fleste oppdrag og derfor ikke må tilpasses hvert oppdrag. 

Her kan du laste ned Advokatforeningens mal til oppdragsbekreftelse (.docx)

Oppdrag som er unntatt kravet om bruk av oppdragsbekreftelse

Det er gjort enkelte unntak fra kravet om skriftlig oppdragsbekreftelse. Oppdrag som er unntatt kravet om bruk av oppdragsbekreftelse er:

 • Styreverv og andre oppdrag med honorar som lønnsinnberettes.
 • Oppdrag som avsluttes samtidig med henvendelsen til advokaten, og mindre oppdrag hvor arbeidet med utarbeidelse av oppdragsbekreftelsen vil være uforholdsmessig i forhold til oppdragets art.
 • Oppdrag som betales av det offentlige i henhold til stykkprisforskriften eller salærforskriften, eller hvor advokaten er oppnevnt av det offentlige med hjemmel i særskilt lovgivning. Merk imidlertid at advokaten har plikt til å sørge for at eventuelle private parter som har rettslig klageinteresse, er informert om klageadgangen.