Personlig sikkerhet – Rutiner mot vold og trusler

Her finner du Advokatforeningens praktiske råd til hvordan du og advokatfirmaet kan forebygge vold og trusler.

Som advokat kan du dessverre oppleve at det blir utøvd vold eller blir fremsatt trusler mot deg. Her er Advokatforeningens praktiske råd til hvordan du og advokatfirmaet kan forebygge vold og trusler:

 • Ha profesjonell distanse til saken og sakens parter.
 • Unngå å ha klientmøte dersom du mistenker at klienten er ruspåvirket.
 • Avslutt klientmøtet dersom du oppfatter klienten som truende.
 • Det kan væe lurt å møte klienter som kan utgjøre en risiko på et sted hvor du som advokat føler at sikkerheten er ivaretatt, for eksempel i egne kontorlokaler.
 • Unngå å ha møter med potensielt farlige klienter når du er alene i kontorlokalene.
 • Ta kollegaansvar dersom du oppfatter at et klientmøte, som en kollega har, kommer ut av kontroll, eller at klientmøtet varer uforholdsmessig lenge. Ta en tur innom kollegaens kontor for å se at alt står bra til.

Her følger ti gode råd for hvordan man bør handle dersom man opplever at noen opptrer truende:

 • Opptre rolig,
 • lytt og vær observant,
 • vær aktiv – ta initiativ,
 • forklar tydelig hva som er mulig, og hva som ikke lar seg gjøre,
 • bruk et enkelt språk og vær konkret,
 • vær hjelpsom,
 • ikke vær dominerende eller underkastende,
 • hold en passende avstand,
 • ta hensyn til vedkommendes selvbilde og opplevelse av kontroll over situasjonen,
 • ta deg god tid og ikke gjør noe overilt.

Advokatforeningen har fremforhandlet et tilbud på psykologtjenester til medlemmene hos Moment. Du kan lese mer om medlemstilbudet her, (Lenke til tilbudet).

Hva bør du gjøre dersom du har blitt utsatt for vold eller trusler?

Her følger Advokatforeningens råd dersom du har blitt utsatt for vold eller trusler:

 • Aksepter at det er normalt å reagere,
 • ta imot psykologhjelp.
 • fortell hva du har behov for,
 • overlat praktiske problemer til andre,
 • gå på arbeid raskest mulig etter hendelsen,
 • opphold deg på arbeidsplassen, men du trenger ikke nødvendigvis utfør de vanlige arbeidsoppgavene,
 • unngå å arbeide alene de første dagene etter hendelsen,
 • bearbeid det som har skjedd sammen med kollegaer, familie og venner. Unngå å bearbeide det hjemme alene.
 • Anmeld forholdet til politiet.

Du bør søke profesjonell hjelp dersom:

 • Sterke reaksjoner fortsetter eller forsterkes de første tre til fire ukene eller
 • en sterk følelse av uvirkelighet vedvarer, og du ikke er i stand til å fungere i ditt vanlige liv (sosialt, yrkesmessig eller i andre deler av livet) eller
 • det oppstår markerte forandringer i personligheten din eller
 • du tyr til «selvbehandling» med rusmidler.

Hva bør du som arbeidsgiver/kollega gjøre dersom en kollega har blitt utsatt for vold eller trusler?

Vold og trusler er som regel et brudd på straffeloven og bør politianmeldes. Dersom kollegaen som er blitt utsatt for volden/truslene er en ansatt, er den formelle politianmeldelsen som regel arbeidsgivers ansvar. At arbeidsgiveren må anmelde forholdet bidrar til å redusere tilleggsbelastninger for den ansatte som har blitt utsatt for volden/truslene.

Dersom det kommer henvendelser fra media, bør politiet håndtere dem. Alternativt kan de håndteres i samarbeid med den som har ansvaret for pressehenvendelser ved advokatkontoret. En person som har opplevd å bli utsatt for vold/trusler, skal ikke utsettes for pressen i noen form!

Mange kan få psykiske reaksjoner etter å ha opplevd vold og trusler. Det er ikke alltid reaksjonen kommer med én gang. For å hindre langvarige plager med angst og uro, er det viktig at den som har vært utsatt for vold og alvorlige trusler snarest mulig får snakke med noen etter hendelsen. Både kolleger, familie og venner kan bety mye i en slik situasjon.

Du bør vurdere om kollegaen behøver profesjonell hjelp. Hvis så er tilfellet, sørg for kontakt med lege, psykolog, psykiatrisk sykepleier, bedriftshelsetjeneste eller lignende.

Her følger Advokatforeningens tips til «psykisk førstehjelp» for deg som arbeidsgiver/kollega til en som har blitt utsatt for vold eller trusler:

 • Vis at du bryr deg,
 • skap ro rundt den voldsrammede,
 • aksepter varierende følelser,
 • vis omsorg og nærvær,
 • ta hensyn til den voldsrammedes behov,
 • sett av tid og lytt aktivt.

Unngå å:

 • Snakke selv og styre samtalen,
 • fortelle om egne opplevelser,
 • bagatellisere,
 • analysere og forklare,
 • bli forlegen over følelser,
 • la den voldsrammede være alene i for stor grad,
 • bebreide eller kritisere den voldsrammede.

Som arbeidsgiver må du vurdere om det er nødvendig med jobbrelatert og konkret oppfølging/bistand, som for eksempel:

 • Helsemessige tilrettelegginger
 • Avlastning/endringer i jobben
 • Faglig oppdatering
 • Undersøk om det trengs praktisk hjelp i etterkant, f. eks. til utfylling av skjemaer til offentlige kontorer.
 • Undersøk om vedkommende får den helsemessige behandling som trengs. Hjelp eventuelt til med å kontakte rette instans i hjelpeapparatet.
 • Bruk eventuelt bedriftshelsetjeneste til hjelp og rådgivning i oppfølgingsarbeidet.

Advokatforeningen har fremforhandlet et tilbud på psykologtjenester til medlemmene hos Moment.

Les mer om medlemstilbudet fra Moment