Sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring for advokatvirksomhet

Domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 stiller krav om sikkerhetsstillelse for den som skal utøve advokatvirksomhet.

Sikkerhetsstillelsen er en økonomisk sikkerhet for den som ev. skulle lide økonomisk tap ved dine handlinger eller unnlatelser som advokat. Sikkerheten skal være minst 5 millioner kroner, med et tillegg på 3 millioner dersom du har advokatfullmektiger, jf. advokatforskriften § 2-5. Skal du i tillegg drive eiendomsmegling, inkasso eller annen bi-virksomhet, gjelder andre beløpskrav, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-7 første ledd og advokatforskriften § 2-5 tredje ledd. Det er således viktig å vite hvor grensen for hva som anses å være partsrepresentasjon/advokatvirksomhet og mellommannsvirksomhet/eiendomsmegling går.

Her kan du kan lese mer om grensen og hva som defineres som eiendomsmegling/ mellommannsvirksomhet. 

Erklæring fra godkjent sikkerhetsstiller, der det fremgår at sikkerhetsstiller påtar seg oppfyllelse av ditt ansvar som advokat, skal sendes til Tilsynsrådet i forbindelse med melding om oppstart av advokatvirksomhet. Dersom du benytter deg av Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet, vil vi utstede en slik erklæring og oversende denne til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.  

Ved en erstatningssak kan skadelidte søke erstatning direkte fra sikkerhetsstiller, som hefter for det ansvaret advokaten har pådratt seg. Ved en utbetaling under sikkerhetsstillelsen, vil sikkerhetsstiller kreve regress for utbetalingen mot advokatens underliggende profesjonsansvarsforsikring eller direkte mot advokaten dersom forsikringen ikke dekker tilfellet, som ved brudd på forsikringens sikkerhetsforskrifter eller forsettlige handlinger. Du begrenser således ditt tap med profesjonsansvarsforsikringen, som er et vern for deg.

Sikkerhetsstiller vil normalt kreve at det tegnes en profesjonsansvarsforsikring for samme beløp som sikkerhetsstillelsen, men du må vurdere om det er behov for å tegne forsikring for et høyere beløp. Etter Regler for god advokatskikk plikter du å sørge for at profesjonsansvarsforsikringen (forsikringssummens størrelse) er tilpasset din advokatvirksomhets art og størrelse, se regler for god advokatskikk pkt. 3.6. 

Profesjonsansvarsforsikringen skal dekke ansvar som pådras i egenskap av profesjonsutøver, dvs. i egenskap av å være advokat eller advokatfullmektig. I dette ligger samtidig den avgrensning at dersom man ikke opptrer i nevnte egenskap, vil forsikringen heller ikke omfatte et eventuelt ansvar. Videre vil unntakene inntatt i forsikringsvilkårene angi hva forsikringen ikke omfatter.

Dersom oppdraget ikke stiller formalkrav om juridisk kompetanse eller lignende, kan det stilles spørsmål ved om man har fått oppdraget i egenskap av profesjonsutøver eller ev. som privatperson. Advokatforeningens medlemmer er pålagt å gi oppdragsbekreftelse for de fleste av sine oppdrag, og oppdragsbekreftelsen vil markere om oppdraget er antatt i egenskap av profesjonsutøver.

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet. Tilbudet dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelse på 5 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner. Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater. Det er Advokatforeningen som utformer forsikringsvilkårene - ikke forsikringsselskapet - og vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet. 

Her kan du lese om vilkår og forhold du bør være obs på ved kjøp av profesjonsansvarsforsikring.

Her kan du lese om Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokat.

Her kan du lese om Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokat med advokatfullmektig