Yrkesskadeforsikring

Ansatt i eget AS? Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Vi har også tilbud til innehavere av enkeltpersonforetak og advokater med eierandeler i ANS/DA.

Som arbeidsgiver plikter du å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte, men du plikter også å tegne yrkesskadeforsikring dersom du er ansatt i eget AS.

Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom eller arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Advokatforeningens yrkesskadeforsikring tilbys også advokater som er innehaver av enkeltpersonforetak og advokater med eierandel i advokatfirma som er ANS eller DA.

I henhold til lov om yrkesskadeforsikring dekker yrkesskadeforsikringen følgende:

  • Tapt inntekt.
  • Tap i fremtidig inntekt.
  • Mènerstatning over 15%.
  • Påførte og fremtidige merutgifter.
  • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall.

Advokatforeningens fremforhandlede tilbud om yrkesskadeforsikring inkluderer også følgende tilleggsdekninger:

  • Reisen til/fra jobb
  • Psykologisk førstehjelp
  • Tilpasninger på arbeidsplassen

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring og bestille forsikringen. 

For at den ansatte skal være forsikringsmessig dekket for ulykker hele døgnet, anbefaler Advokatforeningen at det alltid tegnes annen ulykkesforsikring (fritidsulykkesforsikring) i tillegg til yrkesskadeforsikring. 

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om fritidsulykkesforsikring og bestille fritidsulykkesforsikring.