Jusstudenter som arbeider for flere ulike advokatfirmaer, uttalelse av 21. mars 2012

Etikkutvalgets uttalelse av 21. mars 2012 gjaldt betydningen av Regler for god advokatskikk i de tilfeller der jusstudenter har jobb for flere ulike advokatfirmaer. Utvalget vurderte hvordan dette forholder seg til reglene om interessekonflikt og taushetsplikt.

Mange jusstudenter arbeider en periode hos ett advokatfirma, og deretter en ny periode hos et annet. Studentene utfører oppgaver av forskjellig art, som kan være knyttet til konkrete saker og oppdrag advokatfirmaet har for sine klienter. Graden av selvstendighet i arbeidet kan variere, men tidvis er arbeidssituasjonen sammenlignbar med hva en advokatfullmektig utfører av arbeid.

Etikkutvalget påpekte for det første at Regler for god advokatskikk ikke gjelder direkte for jusstudenter som jobber for advokatfirmaer. Dermed vil reglene om interessekonflikt og taushetsplikt ikke være bindende. Det forhold at en jusstudent først har arbeidet for advokatfirma A og deretter jobber for advokatfirma B, medfører således ikke at advokatfirma B er forhindret fra å ta saker mot advokatfirma As klienter.

Hensynet bak disse reglene ivaretas imidlertid av Regler for god advokatskikk punkt 2.3.3, som har følgende ordlyd:

«Advokaten skal kreve at fullmektiger, personale og enhver annen person som han engasjerer i forbindelse med advokatvirksomheten, overholder den samme taushets- og fortrolighetsplikt.»

Det er naturlig å forstå bestemmelsen som et krav om at jusstudenter som arbeider for et advokatfirma eller en advokat, signerer en skriftlig taushetserklæring. Det vil samtidig være naturlig å presisere overfor jusstudenten at vedkommende ikke må involvere seg i saker som vedkommende har fått innsyn i under arbeid for andre advokatfirmaer. På samme måte bør det presiseres at vedkommende ikke i nye arbeidsforhold kan involvere seg i saker som han eller hun får innsyn i hos advokatfirmaet eller advokaten.