Kundetiltak utført av tredjepart og utkontraktering av kundetiltak til tredjepart

I visse tilfeller kan advokaten legge til grunn kundetiltak som er foretatt av en tredjepart. Kundetiltakene kan også utkontrakteres. Det er likevel alltid den rapporteringspliktige selv som har ansvaret for egen etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Kundetiltak utført av tredjepart

Hvitvaskingsloven § 22 åpner for at rapporteringspliktige, etter skriftlig avtale, kan legge til grunn visse kundetiltak utført av tredjeparter som nevnt i bokstav a-m. Eksempler på tredjeparter er bank, verdipapirforetak og eiendomsmeglerforetak. Dersom tredjeparten er fra et annet land, må denne være underlagt de samme kravene som følger av hvitvaskingsloven. Det er ikke adgang til å legge til grunn kundetiltak utført av utenlandske rapporteringspliktige som er etablert i høyrisikoland, jf. hvitvaskingsforskriften § 4-10 (5).

Adgangen til å legge til grunn kundetiltak utført av tredjepart forutsetter skriftlig avtale. Advokaten skal umiddelbart innhente opplysninger fra tredjeparten, og avtalen må sikre at tredjeparten uten opphold utleverer opplysninger og kopier av dokumenter brukt for å identifisere og bekrefte kunden. Det er altså advokatforetaket som må sørge for at tredjepart oversender nødvendig informasjon og kopier av dokumentasjon brukt ved gjennomføringen av kundetiltak.

Advokater som legger til grunn kundetiltak utført av tredjepart, har et selvstendig ansvar for å påse at kundetiltakene gjennomføres i samsvar med lov og forskrift, og plikter å registrere og oppbevare opplysninger og dokumenter som innhentes i forbindelse med kundetiltakene.

Utkontraktering av kundetiltak

Hvitvaskingsloven § 23 åpner for at kundetiltakene kan utkontrakteres til andre. Utkontraktering innebærer at den rapporteringspliktige inngår avtale med en tredjepart om at denne gjennomfører kundetiltakene på den rapporteringspliktiges vegne og med utgangspunkt i den rapporteringspliktiges hvitvaskingsrutiner.

Hvitvaskingsforskriften § 4-5 inneholder nærmere regler om adgangen til utkontraktering til den rapporteringspliktiges distribusjonsapparat. Utkontraktering anses neppe særlig praktisk for advokater. I forarbeidene understrekes det at det er forskjell på å utkontraktere virksomheten og å innhente informasjonstjenester fra en tilbyder, f.eks. såkalte «PEP-lister».