Politisk eksponerte personer (PEP)

Dersom klienten eller andre nærmere angitte personer er en politisk eksponert person (PEP), skal det alltid foretas forsterkede kundetiltak, jf. hvitvaskingsloven § 18.

Overordnet om regelverketNår gjelder reglene? Hvem er PEP, nært familiemedlem eller kjent medarbeider?Hva skal de forsterkede kundetiltakene gå ut på? Dersom klientforholdet rammes av bestemmelsene om PEP

Overordnet om regelverket

Etter hvvl. § 18 (1) skal det gjennomføres forsterkede kundetiltak når 1) klienten, 2) personer som handler på vegne av klienten, 3) personer som er gitt disposisjonsrett over konto eller depot eller 4) reelle rettighetshavere er en PEP. Det samme gjelder overfor nære familiemedlemmer eller kjente medarbeidere til en PEP, jf. § 18 (5).

PEP, nært familiemedlem og kjent medarbeider er alle definert i § 2.

Videre krever § 24 (3) at det skal foretas «forsterket løpende oppfølging» av klientforholdet dersom klienten eller reelle rettighetshavere er en PEP eller er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

Når gjelder reglene? Hvem er PEP, nært familiemedlem eller kjent medarbeider?

En PEP er legaldefinert i § 2 bokstav h som en «person som innehar eller har innehatt en stilling eller verv» som nevnt i nr. 1-8:

 1. «statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister». Dette omfatter bl.a. statssekretærer.
 2. «medlem av nasjonalforsamling».
 3. «medlem av styrende organ i politisk parti».
 4. «medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes». Dette omfatter høyesterettsdommere og lagdommere.
 5. «medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank».
 6. «ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang». Militær offiser av høyere rang vil omfatte militær offiser av høyere rang i hæren, luftforsvaret og sjøforsvaret. De gradene som må anses å være omfattet, er general, generalløytnant og generalmajor (dette tilsvarer admiral, viseadmiral og kontreadmiral i sjøforsvaret).  
 7. «medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak».
 8. «direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon». Eksempler på internasjonale organisasjoner er FN, Europarådet, institusjonene i EU og EFTA, NATO og WTO.

Stillingene som gjør at en person anses som en PEP, er hentet fra direktivet artikkel 3 nr. 9. Ingen av de opplistede stillingene er ment å omfatte stillinger på mellomnivå eller lavere nivå. Stillingene som benyttes i loven, er ikke særskilt tilpasset norske forhold fordi stillingene også skal fange opp utenlandske personer i høytstående offentlige verv eller stillinger.

Forsterkede kundetiltak skal iverksettes også der klienten eller reelle rettighetshavere i klienten er et nært familiemedlem eller en kjent medarbeider til en PEP.

Nært familiemedlem er definert i § 2 bokstav g som «foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer». Merk at søsken ikke omfattes.

Kjent medarbeider er definert i § 2 bokstav h som en «fysisk person som er kjent for å

 1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridiske arrangement i felleskap med politisk eksponert person
 2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
 3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.».

Hva skal de forsterkede kundetiltakene gå ut på?

Rapporteringspliktige må ha «systemer for å avgjøre» om klienten, personer som kan handle på vegne av klienten eller som er gitt disposisjonsrett over konto eller depot eller reelle rettighetshavere er en PEP, nært familiemedlem til PEP eller kjent medarbeider til PEP. Dette fremgår av §§ 12 (4) og 13 (4).

Ifølge forarbeidene (NOU 2016: 27 punkt 5.2.4.6 og Prop. 40 L (2017-18) punkt 5.4.6.5) er et minstekrav at man rutinemessig spør klienten om vedkommende innehar eller har innehatt en posisjon som omfattes av PEP-definisjonen.

Det må dokumenteres at klienten er spurt og hvilket svar som er gitt. Ved etablering av klientforhold, bør advokaten be klienten om å fylle ut et standardisert egenerklæringsskjema, der klienten bekrefter om han selv eller hans nærstående er en PEP. Etter omstendighetene kan det også være aktuelt å gjennomføre ytterligere tiltak for å identifisere PEP-er, som f.eks. å foreta søk på internett, i databaser eller lignende. Dette vil bero på risikoklassifiseringen av klienten.

Forslag til erklæring som gjelder reelle rettighetshavere og PEP kan du laste ned her (.docx).

Advokaten skal ikke etablere klientforhold eller gjennomføre transaksjoner på vegne av klienten før han har innhentet tilstrekkelige opplysninger til å fastslå om klienten er en PEP, altså før egenerklæringsskjema er fylt ut. 

Paragraf 18 (2) angir to tiltak som «blant annet» «skal» gjennomføres av den rapporteringspliktige:

 1. «påse at det innhentes godkjenning fra overordnet før etablering eller opprettholdelse av kundeforholdet
 2. gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å fastslå formuens og midlenes opprinnelse».

Utover dette gir hverken lov eller forskrift nærmere veiledning på hva de forsterkede tiltakene skal gå ut på. Det må avgjøres nærmere ut fra den konkrete risikovurderingen og risikoklassifiseringen.

Dersom klientforholdet rammes av bestemmelsene om PEP

Ved etablering av klientforhold som rammes av bestemmelsene om PEP og i situasjoner med et eksisterende klientforhold hvor en i den relevante personkretsen blir en PEP, skal advokaten:

 • innhente samtykke fra klientansvarlig hos advokaten og underrette hvitvaskingsansvarlig før etablering eller opprettholdelse av klientforholdet,
 • treffe egnede tiltak for å fastslå opprinnelsen til klientens formue og den kapital som inngår i klientforholdet eller transaksjonen, og
 • føre forsterket løpende oppfølging med klientforholdet, jf. § 24 (3).

Disse tiltakene skal gjennomføres i minst ett år etter at den politisk eksponerte personen avsluttet stillingen eller vervet. Hvorvidt man etter dette skal fortsette med forsterkede kundetiltak, beror på en konkret risikovurdering.