Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring - firmadekning

Firmadekning til advokatfirmaer bestående av minst fem advokater/advokatfullmektiger

Etter domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 skal den som utøver advokatvirksomhet stille sikkerhet. Sikkerheten skal dekke erstatningsansvar som advokaten kan pådra seg overfor tredjemann ved utøvelsen av advokatvirksomhet. Profesjonsansvarsforsikringen (formueskadeforsikringen) vil dekke sikkerhetsstillers regresskrav mot advokaten. Du kan lese mer om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring i artikkelen nederst på siden. Der finner du også artikler om profesjonsansvaret og om erstatningssaker mot advokater - typiske feil i advokatvirksomhet.

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse for advokatvirksomhet og profesjonsansvarsforsikring. Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring og jobber kontinuerlig med å utvikle vilkårene til det beste for medlemmene.

Til advokatfirmaer bestående av minst fem advokater/advokatfullmektiger tilbyr Advokatforeningen en firmadekning. Firmadekningen omfatter den lovpålagte sikkerhetsstillelsen og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet. Størrelsen på forsikringssummen velger firmaet selv. Firmadekningen velges ofte av firmaer som har behov for høyere forsikringssummer enn standarddekningene i den kollektive ordningen for enkeltadvokater. Tilbudet gjelder ikke kontorfellesskap.

Firmadekningen kan i tillegg utvides til å omfatte 45 mill. i sikkerhetsstillelse og minimum 45 mill. i profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling, kriminalitetsforsikring, bistand og rådgivning etter dataangrep, medierådgivning ved krise og styreansvarsforsikring for eksterne styreverv. Nederst på siden finnes artikkel om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling.

Advokatforeningen har utarbeidet egne vilkår for firmadekningen og i utgangspunktet er det disse som benyttes. Ved særskilt ønske kan det avtales andre vilkår.

På bakgrunn av oppgitte opplysninger om advokatfirmaet, herunder omsetning, antall ansatte, type klienter og virksomhets-/fagområder, vil det bli satt en individuell premie.

Etter at forsikringen er etablert gis rettigheter i en web-portal der kontaktperson i advokatfirmaet selv kan foreta inn- og utmeldinger av forsikringsordningen for advokater/advokatfullmektiger som begynner eller slutter i firmaet.

Om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen les mer her.

For tilbud og ved behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Companies AS v/ Cato Aamodt, på telefon 928 90 100 eller cato.aamodt@no.lockton.com