Referat fra styremøte 24. august 2023

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte torsdag 24. august 2023 kl. 17:00 i Advokatforeningens lokaler. Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

1. Referat for forrige styremøte 12. juni 2023. 

Ingen bemerkninger.

2. Orienteringssaker 

a) Rettsgrunnlag for massevisitasjon.

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg (MRU) er bedt om å gi innspill til om hjemmelsgrunnlaget for massevisitasjoner er tilstrekkelig klart. Problemstillingen vil bli tatt opp på deres neste møte 4. september. Styret tar stilling til videre prosess derfra.

b) Informasjonsskriv fra Innsattes barn i Kirkens Bymisjon.

Styret i Forsvarergruppen har blitt kontaktet av organisasjonen Innsattes barn som hører under Kirkens Bymisjon. Innsattes barn ønsker å gjøre Forsvarergruppens medlemmer oppmerksomme på deres tilbud der de kan bidra med praktisk hjelp ifb. barns ønske om kontakt med foreldre i fengsler. I den forbindelse er det vedlagt en informasjonspamflett referatet. Tilbudet er begrenset til Østlandet.

For mer informasjon om tilbudet, se også denne artikkelen: https://www.advokatbladet.no/innsattes-barn-kirkens-bymisjon/kirkens-bymisjon-hjelper-innsattes-barn/181744 .

c) Årsrapport 2022 – arrestforhold oversendt fra POD.

Styret i Forsvarergruppen har fått oversendt Politidirektoratets årsrapport for 2022 om arrestforhold. Styret tar rapporten til etterretning, og vil følge opp deler av rapporten med Politidirektoratet. Herunder særlig når det gjelder mindreårige i arrest.

Rapporten er vedlagt referatet.

d) Justismuseet

Forsvarergruppen ble i vår invitert til Justismuseet for innspill fra forsvarerhold til ny strategiplan for museet. Marit Lomundal Sæther møtte direktør Åshild Karevold 14. juni.

Museet, som ligger i Trondheim, er Norges nasjonale museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg. Utstillingen ligger blant annet i det gamle Kriminalasylets lokaler og er bygget opp etter temaene Spor – Skyld? – Straff. Museet har et utgangspunkt som «justisetatenes museum», men har også sterkt fokus på å løfte frem folkets møte med etatene. Museet inviterer til et kritisk blikk på justisetatenes rolle i samfunnet både før og nå. Lokalene i seg selv gir et sterkt inntrykk av hvordan alvorlig psykisk syke ble fanget i kriminalasylets celler over svært lang tid. Det er eksempelvis også en utstilling med justismordsaker, fotoutstillingen «Bak murene – sett med barn av innsattes øyne» i samarbeid med For fangers pårørende, i tillegg til at museet nylig har tatt opp unge lovbrytere som et tema de har særskilt fokus på.

Les mer på museets hjemmesider: https://justismuseet.no/.

e) Oppdatering om ny løsning for forsendelse av straffesaksdokumenter.

Annichen Rye-Holmboe har i sommer deltatt på innspillmøte i tilknytning til utforming av ny digital løsning for forsendelse av straffesaksdokumenter.

Forsvarergruppen har uttrykt ønske om at en ny ordning skal ha en del av de samme løsningene som Aktørportalen, blant annet at dokumentene kan være tilgjengelige uten behov for nedlastning og at systemet kan støtte sending direkte til enkeltpersoner. Det kan være ressurskrevende, særlig for større firmaer, å laste ned dokumenter, distribuere og arkivere riktig. Det er videre ønskelig at fagløsning tilbyr støtte for å ivareta opprinnelig struktur, og legger til oppdateringer, slik at sidetall og notater beholdes likt gjennom hele saksforløpet.

Til slutt ble det løftet frem at det bør være mulig med en offline tilgang til dokumentene, og at det er behov for å støtte toveis kommunikasjon i straffesakskjeden. Det har blitt uttrykt et ønske om en egen «Politiportal» tilsvarende Aktørportalen. 

 f) Innspillmøte med ID-skjermingsutvalget 18.08.23.

Det er nedsatt et ID-skjermingsutvalg som skal vurdere behovet for identitetsskjerming m.m. både for politiansatte og for ansatte i kriminalomsorgen. Ifølge mandatet er utvalgets overordnede formål å foreslå tiltak som kan bidra til at ansatte i norsk politi og kriminalomsorg settes i stand til å fylle sitt samfunnsoppdrag på beste måte. Utvalget består av professor Asbjørn Strandbakken, førsteamanuensis Ingvild Bruce og tingrettsdommer Marianne Nergaard Magnus. Les utvalgets fullstendige mandat her: https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/tidsbegrensede-styrer-rad-og-utvalg/utvalg-for-utredning-om-identitetsskjerming-for-ansatte-i-politiet-og-kriminalomsorgen/id2964315/ . 

Forsvarergruppen ved Marius Dietrichson og Cecilie Nakstad deltok sammen med Merete Smith på et innspillmøte med utvalget. Forsvarergruppen har forståelse for at det er behov for endringer med formål om å skape et enhetlig regelverk, men advarer mot en stor utvidelse av adgangen til identitetsskjerming. All maktutøvelse skal være etterrettelig. En utstrakt bruk av anonymisering vil være fremmedgjørende. Åpenhet må være hovedregelen.

 g) Møte med Justisdepartementet om dommersammensetning 23.08.23.

Advokatforeningen var invitert til et innspillmøte med statssekretær Hans-Petter Aasen om evaluering av lagmannsrettens dommersammensetning i straffesaken, knyttet til både antall fagdommere og antall meddommere. Møtet ble holdt i Justis- og beredskapsdepartementets lokaler med embetsverk. Generalsekretær Merete Smith og leder av Forsvarergruppen Marius Dietrichson deltok på vegne av Advokatforeningen.

Forsvarergruppen erfarer at dagens ordning med 2 fagdommere og 5 meddommere i straffesaker fungerer bra. Lekmannselementet har imidlertid, som en konsekvens av lovendringen i 2018, blitt dempet. Det er derfor særskilt viktig at dette ikke skjer i ytterligere grad.

Forsvarergruppen mener det ved en evaluering er viktig å være oppmerksom på hva bakgrunnen for dagens dommersammensetning er. Formålet med endringen i dommersammensetning i 2018 var å sikre lekmannselementet i straffesakene. Foreningen advarer mot å øke antall fagdommere uten at det gjøres en forholdsmessig økning i antall meddommere. Det ble for øvrig understreket at lekmannselementet er et rettshensyn som er utfordrende å måle.

Forsvarergruppen vil følge opp arbeidet med evalueringen.

h) Kartlegging av erfaringer med regelverket for varsling.

Advokatforeningen er invitert til å delta som en del av informasjonsinnhentingsgrunnlaget til en arbeidsgruppe som skal utrede ivaretakelsen av fornærmede og etterlatte/pårørende i kriminalomsorgen, sett i sammenheng med dagens regelverk for varsling. Arbeidsgruppen er initiert av Kriminalomsorgsdirektoratet. Styret i Forsvarergruppen mener det er relevant at forsvarersiden bidrar inn til dette informasjonsgrunnlaget.

Espen Wangberg stiller som representant for Forsvarergruppen.

i) Studietur til Roma.

Styret i Forsvarergruppen skulle delta på ECBA-konferansen i Roma i 2020. På grunn av Covid-19 ble denne turen utsatt. Turen blir i stedet gjennomført som en studietur i september i år.

j) Medlemshenvendelse ifb. oppklaring av konkurskriminalitet.

Styret har mottatt en henvendelse hvor Forsvarergruppen bes vurdere hvordan man skal avdekke konkurskriminalitet under den eksisterende ordningen for tildeling av midler til bostyrere.

Henvendelsen er tatt til etterretning, men faller utenfor Forsvarergruppens område.

 k) Referat fra Yngre forsvarere.

Yngre forsvarere hadde høstoppstart for medlemmene sine fredag 18. august, og arrangerer omvisning i Oslo fengsel 31. august.

3. Forsvarergruppens høstseminar 

Seminaret er fastsatt til 20. – 22. Oktober 2023 på Sundvolden.

Påmelding til seminaret pågår nå, og du kan melde deg på elektronisk på Advokatforeningens nettside – eller direkte per e post til .

4. Strafferettstipend 

Styret har besluttet at ordningen med strafferettstipend omorganiseres slik at det lyses ut ett stipend med skriveplass per semester, fremfor to stipend én gang i året. Det vil bidra til kontinuitet i ordningen.

5. Innsattes soningsforhold

a. Korrespondanse mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen, LDO og NIM.

I forbindelse med den alvorlige situasjonen for kvinnelige innsatte med helse- og omsorgsbehov, og den akutte situasjonen ved Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt, sendte Advokatforeningen, LDO og NIM 24.04.23 en felles anmodning til Justis- og beredskapsdepartementet om forsterket fellesskapsavdeling for kvinner og en helhetlig undersøkelse av situasjonen til kvinnelige innsatte med helse- og omsorgsbehov. Justis- og beredskapsdepartementet ved Emilie Mehl har svarte i brev av 04.07.23 med en redegjørelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å forbedre og kartlegge innsattes behov og ressurser.

Brevene er vedlagt referatet.

b. Arbeidsgruppe om fengslinger og frihetsberøvede.

Marit Lomundal Sæther har i vår/sommer deltatt på tre møter i en nyopprettet arbeidsgruppe om fengslinger og frihetsberøvede. Arbeidsgruppen har deltagere fra domstolen, fengselshelsetjenesten, påtalemyndigheten, Kriminalomsorgsdirektoratet og MR-utvalget i tillegg til Forsvarergruppen. Sentrale temaer har vært isolasjon i fengsel og arrest (faktisk isolasjon, isolasjonsveileder for dommere, hvordan adressere og belyse isolasjon i og utenfor domstolene, høring om endringer i straffegjennomføringsloven, transport og isolasjon ved rettsmøter) og særlig sårbare grupper i fengsel (kvinner, unge, psykisk syke).

c. Møte med KDI.

Forsvarergruppen vil sende forslag til KDI om møtetider. Petter Sogstad Grannes vil delta som representant for Forsvarergruppen sammen med leder av Forsvarergruppen.

Neste styremøte er berammet til: 23. september 2023 kl. 17:00.

Med vennlig hilsen

STYRET I FORSVARERGRUPPEN