Enighet mellom Advokatforeningen og regjeringen – advokatstreiken avsluttes

Emilie Enger Mehl og Siri Teigum
Etter en god dialog med justisminister Mehl har regjeringen og Advokatforeningen kommet til enighet om at rettshjelpssatsen i fremtiden, som minimum, skal reguleres i takt med prisveksten.  

- Vi er glade for at vi nå har fått på plass en garanti for at rettshjelpssatsen i fremtiden vil følge prisveksten. I tillegg vil det nedsettes ut utvalg som skal foreta en helhetlig utredning av regelverket om rettshjelpsatsen og stykkprisene. Avtalen fra 2022 om Salærrådet vil bestå i sin helhet. Dette er en god løsning som vil sikre rettshjelpsatsen en årlig økning,
sier Mette Yvonne Larsen, leder av Advokatforeningens forsvarergruppe. 

- Jeg vil benytte anledningen til å takke alle de av mine kollegaer; både forsvarer og bistandsadvokater, som har bidratt i denne nødvendige og viktige streiken for å sikre god rettshjelp til de som trenger det mest, avslutter Larsen.     

Streiken som startet 4. mars, var et resultat av at tidligere regjeringer gjennom tiår har underregulert rettshjelpssatsen, og at forsvarer og bistandsadvokatenes inntektsutvikling har vært lavere enn prisutviklingen de siste 20 årene. Det blir det nå rettet opp i, samtidig som hele ordningen blir utredet mer grundig.  

Regjeringen og Advokatforeningen er enige om følgende:  

  1. I tillegg til at rettshjelpsatsen ble hevet betydelig i forbindelse med RNB 2024, vil regjeringen øke satsen med 50 kroner i 2025-budsjettet.
  2. Regjeringen vil innen mai 2025 forskriftsfeste at satsen prisjusteres årlig.
  3. Avtalen fra 24. juni 2022, blant annet om Salærrådet, består. Justis- og beredskapsministeren vil fortsette å arbeide for en økning av satsen i tråd med denne avtalen.
  4. Partene anerkjenner i fellesskap at selv om Salærrådet er et positivt bidrag, er det sett fra begge sider utfordringer knyttet til dagens salærsystem. Departementet vil sette i gang et større arbeid i form av en utredning av salærordningen og regelverket knyttet til den (NOU).
    Det nærmere mandatet for en slik utredning vil departementet komme tilbake til. Advokatforeningen vil bli involvert i arbeidet med utformingen av mandatet og få anledning til å komme med innspill. Advokatforeningen vil være representert i utvalget og selv få adgang til å peke ut sin representant.

Avtalen kom på plass etter en nesten fire måneder lang streikeaksjon som blant annet har rammet barnehusene og politiets mulighet til å bruke kommunikasjonskontroll.  

- Jeg syns statsråden har vært imøtekommende og løsningsorienter. Denne avtalen er et godt grunnlag for en konstruktiv samtale om hvordan rettshjelpssatsen skal utvikle seg i fremtiden, og hvordan vi i fellesskap skal ivareta behovet for dyktige og engasjerte forsvarere, bistandsadvokater og rettshjelpsadvokater, sier leder av Advokatforeningen Siri Teigum.  

Leder av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg Kristin Fagerheim Hammervik er også fornøyd med enigheten og peker på viktigheten av en helhetlig utredning.   

- En helhetlig gjennomgang av salærordningen har lenge vært et ønske fra Advokatforeningens side. Dagens ordning med stramme stykkpriser gjør at vi ofte opplever å jobbe mange timer som vi ikke får betalt for, fordi det ikke er mulig å gjøre et forsvarlig stykke arbeid innenfor dagens stykkpriseregime.