Rettshjelpssatsen foreslås økt i revidert nasjonalbudsjett

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett økes rettshjelpssatsen med 50 kroner, slik at den samlede økningen i 2024 utgjør 85 kroner.

Advokatforeningens aksjonsgruppe og hovedstyre vil i løpet av de neste ukene vurdere hvordan de skal respondere på budsjettforslaget.

Endringen kommer som et svar på Advokatforeningens pågående streik. Med den foreslåtte økningen vil rettshjelpssatsen ha økt 7,2 prosent på ett år. Justert for forventet inflasjon tilsvarer det en realøkning på 3,1 prosent. Dette vil, om budsjettet blir vedtatt, være den største realøkningen på over 20 år.

 

Økningen kommer imidlertid etter en lengre periode med realkutt, noe som resulterer i at satsen reelt sett vil være nesten 5 prosent lavere enn for ti år siden, selv med denne økningen. Ser man på de siste 20 årene under ett, har rettshjelpssatsen med denne endringen stått på stedet hvil, mens en gjennomsnittlig norsk årslønn har opplevd en realvekst på 27 prosent.

 

 

Advokatene gikk til streikeaksjon som reaksjon på at regjeringen ikke fulgte opp avtalen de undertegnet sommeren 2022. I denne avtalen forpliktet regjeringen seg til å arbeide for en økning av satsen, og det uavhengige Salærrådet ble opprettet for å gi sin faglige anbefaling for hva satsen burde være. Med revidert budsjett blir rettshjelpssatsen reelt styrket for første gang siden avtalen ble inngått. Den foreslåtte satsen på 1265 kroner er likevel fortsatt langt under Salærrådets anbefaling på 1464 kroner, selv om regjeringen med budsjettforslaget har beveget seg et steg nærmere å oppfylle sin del av avtalen. Det gjenstår å se om regjeringen med dette har begynt på en opptrapping for å nå Salærrådets anbefaling for en bærekraftig sats over de neste budsjettene.

Her kan du lese mer om avtalen mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet.

Her kan du lese mer om streiken.