Advokatene streiker

Etter et tiår med vedvarende kutt i betalingen og brutte avtaler, går advokatene nå til streik. Kravet er at regjeringen hever rettshjelpssatsen i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen må oppfylle avtalen de inngikk med Advokatforeningen 24. juni 2022.  

På 20 år har en gjennomsnittlig norsk årslønn økt med 30 prosent, betalingen til forsvarere, bistandsadvokater og rettshjelpsadvokater har blitt redusert over samme periode. Begge deler justert for inflasjon. Vi ønsker at advokater kan jobbe for de som trenger det mest uten å måtte si fra seg muligheten til normal inntektsutvikling – det tror vi alle vil være glade for den dagen de trenger advokat. Det eneste vi krever er at regjeringen oppfyller den avtalen de har undertegnet, og hører på det uavhengige Salærrådet.   

 Regjeringen forpliktet seg til å arbeide for en økning av satsen i en skriftlig avtale undertegnet av justisminister Emilie Mehl i 2022. Som et ledd i avtalen ble det opprettet et uavhengig Salærråd, som på faglig grunnlag skal vurdere hva rettshjelpssatsen må være for å sikre forsvarlig rettshjelp til folk med lovfestet rett til advokatbistand. 

Salærrådet består av høyesterettsdommer Arne Ringnes, professor Karen Helene Ulltveit-Moe og lagdommer Per Jordal.  

Siden avtalen ble signert har regjeringen kuttet satsen med ytterligere 1,7 prosent justert for inflasjon. 

Salærrådets faglige anbefaling er at satsen må økes med 20 prosent. 

Regjeringen har foreløpig ikke engang kommentert hvorfor de velger å ikke oppfylle avtalen.    

Salærrådet etterspør selv en begrunnelse for hvorfor deres anbefalinger ikke har blitt fulgt opp de siste to årene.  

Landets advokater har sett seg lei på brutte avtaler og tomme løfter, derfor har de gått til streik. I første omgang er det de nasjonale samfunnsadvokatene (skyggeadvokatene) som streiker – dette er advokater som oppnevnes av det offentlige på vegne av mistenkte og tredjepersoner som ikke vet at de står ovenfor avlytting, overvåkning eller lignende. Disse advokatene er nødvendige for at PST, E-tjenesten og politiet skal få gjennomført overvåkningstiltak. Arbeidet vil bli nedlagt fra 4. mars 2024. Samme dag ble advokater som gjør tjeneste for mistenkte i saker hvor politiet ønsker å iverksette skjult kommunikasjonskontroll tatt ut i streik i Bergen og Stavanger. 

Mandag 11. mars ble streiken utvidet betydelig. Fra den dagen vil ingen advokater i Oslo, Vestfold og Buskerud påta seg saker som gjelder skjult kommunikasjonskontroll. 

Tirsdag 2. april utvides streiken ytterligere til å gjelde advokater som bistår voldsutsatte barn i barnehus, i første omgang i Tromsø,

Kristin Hammervik