Ansettelsesavtalen

Etter arbeidsmiljøloven § 14-6 skal ansettelsesavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. For ansettelsesavtaler for advokatfullmektiger, stiller i tillegg Regler for god advokatskikk krav.

Les mer

Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven (aml.) fastsetter i utgangspunktet faste, forutsigbare og begrensede arbeidstider. Innenfor gjeldende rett er det imidlertid et visst rom for fleksible løsninger.

Les mer

Avlønning

Etter Regler for god advokatskikk er det krav om at advokatfullmektiger skal sikres en fast, rimelig avlønning.

Les mer

Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig

Prinsipalen har en veiledningsplikt overfor advokatfullmektigen og har ansvaret for at advokatfullmektigen får forsvarlig opplæring og oppfølging. Veiledningsplikten gjelder alle sider ved advokatfullmektigens arbeid.

Les mer

Autorisasjon og aktivisering av advokatbevilling

Her kan du lese om autorisasjon som advokatfullmektig og hva du må gjøre dersom du skal ansettes som advokat med eller uten aktiv advokatbevilling.

Les mer

Vilkårene for å få og søknad om advokatbevilling

Domstolloven § 220 fastsetter krav om bevilling for å drive advokatvirksomhet og være advokat. Bevilling for å drive advokatvirksomhet gis av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Les mer

Høyesterettsprøven – Fortrinnsrett til prøvesak

Det kan som utgangspunkt bare være en prøveadvokat i sak som skal behandles av Høyesterett. En eventuell tvist om hvilken advokat som har fortrinnsrett, avgjøres av Advokatforeningen.

Les mer

Tittelbruk

Advokatforeningen gir her noen retningslinjer for hvilke titler man kan benytte i advokatvirksomheten, på brevpapir og på nett.

Les mer