Ansettelsesavtalen

Regler for god advokatskikk pkt. 5.7 stiller krav om det skal foreligge et skriftlig kontraktsforhold mellom prinsipalen og advokatfullmektigen. Etter arbeidsmiljøloven § 14-6 skal ansettelsesavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig...

Les mer

Advokatfullmektigers arbeidstid

Arbeidsmiljøloven (aml.) fastsetter i utgangspunktet faste, forutsigbare og begrensede arbeidstider. Innenfor gjeldende rett er det imidlertid et visst rom for fleksible løsninger.

Les mer

Avlønning

Etter Regler for god advokatskikk er det krav om at advokatfullmektiger skal sikres en fast, rimelig avlønning.

Les mer

Oppfølging av deg som advokatfullmektig og prinsipalansvaret

Prinsipalen har en veiledningsplikt overfor advokatfullmektigen og har ansvaret for at advokatfullmektigen får forsvarlig opplæring og oppfølging. Veiledningsplikten gjelder alle sider ved advokatfullmektigens arbeid - både det faglige, det advokatetis...

Les mer

Autorisasjon og aktivisering av advokatbevilling

Her kan du lese om autorisasjon som advokatfullmektig og hva du må gjøre dersom du skal ansettes som advokat med eller uten aktiv advokatbevilling.

Les mer

Vilkår for advokatbevilling

Bevilling til å drive advokatvirksomhet gis av Tilsynsrådet. Vilkårene for advokatbevilling finnes i domstolloven kapittel 11, advokatforskriften og Justisdepartementets rundskriv G-25/97.

Les mer

Høyesterettsprøven – regler om fortrinnsrett

Domstolloven § 221 oppstiller kravene for å få tillatelse til å være advokat ved Høyesterett. Her kreves blant annet at vedkommende har bestått en prøve avlagt for Høyesterett.

Les mer

Tittelbruk

Advokatforeningen gir her noen retningslinjer for hvilke titler man kan benytte i advokatvirksomheten, på brevpapir og på nett.

Les mer