Forsterkede kundetiltak

Forsterkede kundetiltak skal anvendes av advokaten i de tilfeller der det er forhøyet risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering, når klient, personer som handler på vegne av klienten eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot eller reell rettighetshaver er politisk eksponert person (PEP) og når det etableres korrespondentforbindelser i land utenfor EU/EØS-området.

Regelverk

Reglene om forsterkede kundetiltak finner vi i hvitvaskingsloven §§ 17, 18 og 19 og hvitvaskingsforskriften § 4-9 og 4-10.

Forsterkede kundetiltak anvendes i de tilfeller der advokaten etter en risikovurdering av klienten har kommet frem til at det er høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering. Forsterkede kundetiltak innebærer at advokaten skal iverksette ekstra tiltak overfor klienten som kommer i tillegg til kundetiltakene ved normale kundetiltak (dvs. tiltak i tillegg til de tiltak som allerede følger av hvitvaskingsloven §§ 12 og 13).

Praktisk tilnærming til regelverket

Advokaten skal foreta forsterkede kundetiltak av klienter i følgende situasjoner:

 1. Klienter eller oppdrag som advokaten selv har identifisert som høy risiko ved den virksomhetsinnrettede risikovurderingen eller risikovurderingen av klienten.
 2. Der klienten er etablert i et av de predefinerte høyrisikolandene angitt i hvitvaskingsforskriften § 4-10.
 3. Der klient, personer som handler på vegne av klienten eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller der reell rettighetshaver er PEP.

Advokaten må selv innhente utfyllende opplysninger om klienten for å fastslå om forsterkede kundetiltak skal anvendes. Forsterkede kundetiltak må gjennomføres i tråd med en risikobasert tilnærming.

Hvitvaskingsforskriften § 4-9 angir en rekke momenter som tilsier at risikoen for hvitvasking er høy. Disse er:

Risikomomenter knyttet til type kunde:

 1. det er uvanlige omstendigheter knyttet til kundeforholdet
 2. kunder er bosatt i områder som anses å innebære høyere risiko (eksempel land med høy grad av korrupsjon, skatteparadis m.v., uavhengig av om de står på den predefinerte listen i forskriften § 4-10)
 3. juridiske personer eller juridiske arrangementer som er personlige formuesforvaltningselskaper
 4. selskaper som har forvalterregistrerte aksjonærer eller ihendehaveraksjer
 5. kontantbaserte virksomheter
 6. selskaper der eierstrukturen synes uvanlig eller unødvendig kompleks ut fra virksomhetens art

Risikomomenter knyttet til typen produkt, transaksjon, tjenesteytelse eller leveringskanal: 

 1. «private banking»
 2. produkter og transaksjoner som fremmer anonymitet
 3. kundeforhold eller transaksjoner som opprettes og utføres uten personlig oppmøte, uten at tiltak som elektronisk signatur benyttes,
 4. betalinger fra ukjente tredjeparter, og
 5. nye produkter og tjenester, inkludert nye leveringsmekanismer og bruk av ny teknologi for utvikling av nye og eksisterende produkter

Geografiske risikomomenter:

 1. land som er identifisert som land som ikke har gjennomført tilfredsstillende og effektive tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. land som er identifisert som land med betydelig omfang av korrupsjon og annen kriminalitet
 2. land som er underlagt sanksjoner, embargo eller lignende tiltak av FN eller EU, og
 3. land som finansierer eller støtter terrorvirksomhet eller der kjente terrororganisasjoner opererer i landet

Hvitvaskingsforskriften § 4-10

Dersom klienten eller reell rettighetshaver er etablert i følgende land skal det alltid gjennomføres forsterkede tiltak:

a)      Afghanistan
b)      Bosnia -Hercegovina
c)      Guyana
d)      Irak
e)      Laos
f)       Syria
g)      Uganda
h)      Vanuatu
i)        Yemen
j)        Etiopia
k)      Sri Lanka
l)        Trinidad og Tobago
m)   Tunisia
n)      Iran
o)      Nord-Korea
p)      Pakistan

Hva innebærer forsterkede kundetiltak?

Der klient, personer som handler på vegne av klienten eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller der reell rettighetshaver er PEP, er det bestemt i § 18 hva forsterkede kundetiltak innebærer. Advokaten skal blant annet:

 • påse at det innhentes godkjenning fra overordnet (typisk: advokatfirmaets hvitvaskingsansvarlige) før etablering eller opprettholdelse av klientforholdet, og
 • gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å fastslå formuens og midlenes opprinnelse

I andre situasjoner der det skal gjennomføres forsterkede kundetiltak skal advokaten i tillegg til å gjennomføre normale kundetiltak iverksette ytterlige nødvendige tiltak for å sikre kjennskap om klienten, reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Hva dette innebærer kommer an på en konkret vurdering. De tiltakene som er lovbestemt der en PEP er involvert vil være et godt utgangspunkt.

For klienter med høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering bør advokaten alltid innhente opplysninger om opprinnelsen til klientens midler, samt kontrollere opplysningene om midlenes opprinnelse. Dette gjelder også der pengene overføres fra ordinær bankkonto. Opplysningene kan sjekkes mot relevante kilder som ligningstall, regnskapsopplysninger mv. Der for eksempel kjøpesummen i forbindelse med en eiendomstransaksjon innbetales fra flere bankkontoer/kilder skjerpes advokatens undersøkelsesplikt med hensyn til midlenes opprinnelse.

For klienter som er juridiske personer med høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering bør advokaten fremskaffe utdypende opplysninger om klientens virksomhets art og omfang. Opplysningene kan for eksempel baseres på regnskap og ligningstall.

Dersom klienten er en fysisk person med høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering, bør advokaten innhente mer informasjon om personen ved for eksempel søk på Internett, sjekk av ligningstall mv.

Advokaten skal vie særlig oppmerksomhet til transaksjoner som fremmer anonymitet, og om nødvendig iverksette tiltak for å forebygge transaksjoner med tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering. 

Dersom de forsterkede kundetiltakene fører til at grunnlaget for å hevde at høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering faller bort, kan den videre kontrollen med klienten (herunder den løpende oppfølgning av klienten) legges inn i det normale sporet, det vil si at de forsterkede tiltakene kan avvikles. Merk imidlertid at der en PEP er involvert skal forsterkede kundetiltak anvendes i minst ett år etter at vedkommende avsluttet stillingen eller vervet.

Her kan du lese om hva som anses som "gyldig legitimasjon".

Her kan du lese om legitimasjonskontroll uten personlig oppmøte.