Kundetiltak utført av tredjeparter og utkontraktering

I visse tilfeller kan advokaten legge til grunn kundetiltak som er foretatt av andre. Kundetiltakene kan også utkontrakteres. Advokaten har likevel ansvaret for overholdelse av hvitvaskingsloven.

Hvitvaskingsloven § 22 åpner for at advokater kan legge til grunn kundetiltak utført av nærmere angitte tredjeparter som er listet opp i bestemmelsens første ledd a til m. Eksempler på tredjeparter er bank, verdipapirforetak og forsikringsforetak. Er tredjeparten fra andre land er det krav til at denne er underlagt de samme kravene som følger av hvitvaskingsloven. Det er ikke adgang til å legge til grunn kundetiltak utført av utenlandske rapporteringspliktige som er etablert i høyrisikoland.

Adgangen til å legge til grunn kundetiltak utført av tredjepart forutsetter skriftlig avtale.  Advokaten skal også umiddelbart innhente opplysninger fra tredjeparten, og avtalen må sikre at tredjeparten uten opphold utleverer opplysninger og kopier av dokumenter brukt for å identifisere og bekrefte kunden.  Det er altså advokatforetaket som må sørge for at tredjepart oversender nødvendig informasjon og kopier av dokumentasjon brukt ved gjennomføringen av kundetiltak. Advokater som legger til grunn kundetiltak utført av tredjepart, har et selvstendig ansvar for å påse at kundetiltakene gjennomføres i samsvar med lov og forskrift, og plikter å registrere og oppbevare opplysninger og dokumenter som innhentes i forbindelse med kundetiltakene.

Videre åpner hvitvaskingsloven § 23 for at kundetiltakene kan utkontrakteres til andre. Hvitvaskingsforskriften § 4-5 inneholder også en egen regel om utkontraktering til den rapporteringspliktiges distribusjonsapparat. Utkontraktering anses neppe særlig praktisk for advokater. I forarbeidene understrekes det at det er forskjell på utkontraktere virksomheten og innhente informasjonstjenester fra en tilbyder, for eksempel såkalte «PEP -lister».