Politisk eksponerte personer (PEP)

Det skal alltid foretas forsterkede kundetiltak dersom en politisk eksponert person har en nærmere angitt tilknytning til oppdraget.

Regelverk

Definisjonen av hvem som er politisk eksponerte personer (“PEP”) er inntatt i hvitvaskingsloven § 2. Reglene om hva advokaten må gjøre og når reglene kommer til anvendelse, finnes i hvitvaskingsloven § 18 og § 24 tredje ledd. Nytt i hvitvaskingsloven 2018 er at det ikke lenger er en betingelse for at noen er en PEP at vedkommende holder til i utlandet. 

Praktisk tilnærming til regelverket

Reglene om forsterkede kundetiltak for PEP kommer til anvendelse hvor noen av følgende personer er en PEP:

 • Klienten
 • Den som handler på vegne av klienten
 • En som er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot
 • En som er reell rettighetshaver i klienten

Reglene gjelder også hvor noen i listen her er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

For PEP skal forsterkede kundetiltak alltid anvendes. En person er å anse som en PEP når denne innehar eller har innehatt et høytstående offentlig verv eller stilling stilling

Med "innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling" menes norsk eller utenlandsk:

 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. Dette omfatter bl.a. statssekretærer.
 2. medlem av nasjonalforsamling,
 3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes. Dette omfatter høyesterettsdommere og lagdommere.
 4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
 5. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang. Militær offiser av høyere rang vil omfatte militær offiser av høyere rang i hæren, luftforsvaret og sjøforsvaret. De gradene som må anses å være omfattet, er general, generalløytnant og generalmajor (dette tilsvarer admiral, viseadmiral og kontreadmiral i sjøforsvaret).  
 6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statlig foretak,
 7. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Eksempler på internasjonale organisasjoner er FN, Europarådet, institusjonene i EU og EFTA, NATO og WTO.

Stillingene som gjør at en person anses som en PEP, er hentet fra direktivet artikkel 3 nr. 9. Ingen av de opplistede stillingene er ment å omfatte stillinger på mellomnivå eller lavere nivå. Stillingene som benyttes i loven, er ikke særskilt tilpasset norske forhold fordi stillingene også skal fange opp utenlandske personer i høytstående offentlige verv eller stillinger.

Med "nært familiemedlem" menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer (ikke søsken).

Med "kjent medarbeider" menes en fysisk person som er kjent for å:

 1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med PEP
 2. ha nær forretningsforbindelse til en PEP
 3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige en PEP.

Advokaten skal ha til rådighet egnede kontrolltiltak/verktøy for å fastslå om klienten, personer som handler på vegne av klienten eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot eller reelle rettighetshavere er en PEP eller har nær tilknytning til en PEP. Et minstekrav er at man rutinemessig spør klienten om vedkommende innehar eller har innehatt en posisjon som omfattes av PEP-definisjonen, eventuelt om vedkommende er i nær familie eller er kjent medarbeider til en PEP. Dersom det foreligger oppfordring til det vil det også være aktuelt å gjennomføre ytterligere tiltak for å identifisere PEP-er, som å foreta søk på Internett, i databaser eller lignende.

Advokaten bør ved etablering av klientforholdet be klienten om å fylle ut et standardisert egenerklæringsskjema i advokatvirksomheter hvor dette er en relevant problemstilling, der klienten bekrefter om klienten selv eller klientens nærstående er en PEP.

Advokaten skal ikke etablere kundeforhold til eller gjennomføre transaksjoner på vegne av klienten før advokaten har innhentet tilstrekkelige opplysninger til å fastslå om klienten er en PEP, dvs. før egenerklæringsskjemaet nevnt i forrige avsnitt er innhentet. 

Advokaten skal ved etablering av klientforhold som rammes av bestemmelsene om PEP og i situasjoner med et eksisterende klientforhold hvor en i den relevante personkretsen blir en PEP:

 • innhente samtykke fra klientansvarlig hos advokaten og underrette hvitvaskingsansvarlig før etablering eller opprettholdelse av kundeforholdet,
 • treffe egnede tiltak for å fastslå opprinnelsen til kundens formue og den kapital som inngår i kundeforholdet eller transaksjonen, og
 • føre forsterket løpende oppfølging med klientforholdet, jf. loven § 24 tredje ledd.

Disse tiltakene skal gjennomføres i minst ett år etter at den politisk eksponerte personen avsluttet stillingen eller vervet. Hvorvidt man etter dette skal fortsette med forsterkede kundetiltak, beror på en risikovurdering.