Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet

Domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 stiller krav om sikkerhetsstillelse for den som skal utøve advokatvirksomhet. Regler for god advokatskikk krever profesjonsansvarsforsikring.

Les mer

Særlig krav til sikkerhetsstillelse – eiendomsmegling

Advokater kan drive eiendomsmegling uten særskilt bevilling for dette, men må stille ekstra sikkerhet.

Les mer

Særlig krav til sikkerhetsstillelse – inkasso

Den sikkerhetsstillelse du har for advokatvirksomheten dekker inkassovirksomhet.

Les mer

Advokatforeningen anbefaler i tillegg: Sykeavbruddsforsikring

For advokater som arbeider alene, i firma med få ansatte eller i kontorfellesskap, kan sykdom føre til store økonomiske bekymringer.

Les mer

Yrkesskadeforsikring

Er du ansatt i eget AS? Da vil vi minne om at yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Vi har også tilbud til innehavere av enkeltpersonforetak og advokater med eierandeler i ANS/DA.

Les mer

Advokatforeningen anbefaler i tillegg: Reiseforsikring

Advokatforeningens tilbud om tjenestereiseforsikring dekker dine jobbreiser og kan utvides til å dekke fritidsreiser.

Les mer

Advokatforeningen anbefaler i tillegg: Kontorforsikring

Du bør ha en forsikring som dekker skade på inventar og løsøre i kontorlokalene.

Les mer

Pensjon

Som selvstendig næringsdrivende velger du selv om du vil ha en pensjonsordning.

Les mer

Profesjonsansvaret

Tendensen synes å være at erstatningskrav brukes til å velte økonomiske tap på andre i større grad enn tidligere. Hvordan kan advokater unngå å havne i ansvar for klientens tap?

Les mer