Disiplinær- og tilsynsfunksjonen

Disiplinærfunksjonen utføres av Advokatforeningens disiplinærutvalg og Disiplinærnemden. Tilsynsfunksjonen utføres av Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden.

Les mer

Disiplinærutvalgene

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær.

Les mer

Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden er ankeinstans for beslutninger avsagt av Advokatforeningens disiplinærutvalg, men førsteinstans dersom den innklagede advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen.

Les mer

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn og kontroll med alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere.

Les mer

Advokatbevillingsnemnden

Advokatbevilgningsnemnden behandler spørsmål om tilbakekall eller suspensjon av advokatbevillinger mv. og er klageinstans for nærmere bestemte vedtak truffet av Tilsynsrådet.

Les mer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Regler for Advokatforeningens disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet – herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Les mer

Statistikk i disiplinærsystemet

Her finner du statistikk over innkomne og behandlede klager i disiplinærutvalgene og disiplinærnemnden.

Les mer

Retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger

Advokatforeningen har utarbeidet retningslinjer for offentlighet for disiplinærutvalget og Disiplinærnemndens beslutninger.

Les mer