Disiplinær- og tilsynsfunksjonen

Disiplinærfunksjonen utføres av Advokatforeningens disiplinærutvalg og Disiplinærnemden, mens tilsynsfunksjonen utføres av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemnden.

Les mer

Disiplinærutvalgene

Advokatforeningens disiplinærutvalg (disiplinærutvalget) behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, jf. Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg § 2.

Les mer

Statistikk i disiplinærsystemet

Denne siden presenterer statistikk over innkomne og behandlede klager i disiplinærutvalgene og disiplinærnemnden.

Les mer

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere.

Les mer

Advokatbevillingsnemnden

Advokatbevillingsnemnden treffer vedtak etter forslag fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Disiplinærnemnden i saker om tilbakekall eller suspensjon av advokatbevillinger, rett til å yte rettshjelp på spesielle rettsområder, mv.

Les mer

Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden behandler klage på advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk, domstolloven eller annen lov, jf. domstolloven (dl.) § 227. Advokatforskriften kapittel 5 regulerer nærmere nemndens kompetanse og oppgaver.

Les mer