Informasjon til innklaget advokat

Informasjon om bl.a. disiplinærsystemet, klagesaksbehandlingen, saksbehandlingstid, mulige reaksjoner og behandling av personopplysninger.

Elektronisk klage

Klage på advokat sendes elektronisk via Advokatklageordningen.no. Advokatklageordningen.no er en helelektronisk klageordning som bidrar til en god, sikker og effektiv disiplinærordning.

Dersom det registreres en klage mot deg, vil du motta et e-postvarsel. Det vil fremgå av varselet at det har kommet en melding til deg fra Advokatklageordningen som gjelder en sak som du er involvert i, og at du må logge deg inn i portalen for å lese meldingen.

Du må ha elektronisk ID for å logge deg inn i portalen advokatklageordningen.no. Du kan velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil og Commfides. Informasjon om hvordan du kan skaffe deg elektronisk ID finner du på: http://www.difi.no/elektronisk-id/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id

Vi anbefaler at du logger deg inn på klageportalen via PC og ikke bruker mobiltelefon eller nettbrett. Vi anbefaler videre at du bruker Google Chrome som nettleser, alternativt Firefox eller Microsoft Edge.

Ved første gangs pålogging, og hver sjette måned, vil du bli bedt om å verifisere ditt mobilnummer.

Saksgang

Saksbehandlingen i portalen følger Advokatforeningens behandlingsregler for disiplinærutvalgenes behandling av disiplinærsaker og salærsaker og saksbehandlingsreglene til Disiplinærnemnde, som følger av advokatforskriften kapittel 5.

Her kan du lese Advokatforeningens behandlingsregler for disiplinær- og salærsaker.

Klagen behandles elektronisk og all kommunikasjon i anledning klagesaken foregår i portalen.

Du vil motta et e-postvarsel hver gang det kommer en melding til deg i portalen. Det er viktig at du følger med på e-postvarslene og logger deg inn i portalen for å lese meldingen, da det kan løpe tidsfrister for deg og for behandling av klagen. Dersom du endrer e-postadresse, må du påse å endre e-postadressen på profilen din i portalen, alternativt på Min side på Advokatforeningen.no. 

Når klagen er registrert, vil den bli gjort tilgjengelig for deg i portalen og du vil bli bedt om å komme med tilsvar til klagen. Tilsvarsfristen er to uker. 

I en ordinær klagesak har hver av partene anledning til å komme med to skriftlige innlegg hver. Du vil motta en melding i portalen når det er din tur til å sende innlegg, med en tidsfrist. Dersom du ikke sender dette innen fristen, vil saken fortsette videre uten ditt innlegg.

Når saksforberedelsen er avsluttet, vil saken bli oversendt disiplinærmyndigheten for behandling.

Advokatklageordningen bygger på et prinsipp om åpenhet og full kontradiksjon. Et innlegg fra en part vil være synlig for motparten og for de som deltar i behandlingen av saken i portalen.

Du kan til enhver tid sjekke status i saken ved å logge deg inn i portalen og velge den aktuelle saken under «Mine saker».

Dokumentasjon

En advokat plikter på anmodning fra disiplinærmyndighetene å gi utførlige og fullstendige opplysninger om forhold som vedrører klagen. Eksempelvis bør eventuell oppdragsbekreftelse vedlegges, samt timelister og utsendte fakturaer med underlag i saker som omhandler salær. (Se for øvrig punktet «Behandling av personopplysninger» nedenfor.)

Eventuell dokumentasjon må lastes opp som vedlegg til dine innlegg i saken. Du kan laste opp inntil 9 vedlegg – maksimalt 5 MB per vedlegg – så vær kritisk når du velger ut dokumenter. Vedleggene må benevnes V1, V2, V3 osv. Antall filer som lastes opp og deres størrelse vil påvirke hvor raskt den elektroniske innsendelsen går. Vi anbefaler formatene PDF og JPEG, men Word, Excel og PNG kan også benyttes.

Saksbehandlingstid

Klagen forutsettes ferdigbehandlet av disiplinærutvalget innen seks måneder etter innkommet klage. Dersom klagen ikke er ferdigbehandlet eller avvist innen fristen, kan partene kreve at saken overføres til Disiplinærnemnden for behandling. Dette gjelder ikke dersom det oppstår forsinkelse som skyldes klageren, eller at saken etter sin art krever særlig lang behandlingstid.

Disiplinærnemnden har ingen tilsvarende behandlingsfrist, men bestreber seg på å opprettholde en tilsvarende behandlingstid.

Reaksjoner

Dersom klagen fører frem, kan advokaten ilegges kritikk, irettesettelse eller advarsel, hvor advarsel er den strengeste reaksjonen. I spesielt alvorlige klagesaker kan advokaten i tillegg bli innrapportert til de offentlige tilsynsorganene – Tilsynsrådet for advokatvirksomhet eller Advokatbevillingsnemnden.

I klagesaker som gjelder salærets størrelse, kan disiplinærmyndigheten beslutte at salæret skal reduseres eller bortfalle helt. Advokaten kan da bli dømt til å tilbakebetale hele eller deler av salæret til klager.

Disiplinærnemndens avgjørelse om tilbakebetaling av salær har tvangskraft. Dersom advokaten ikke tilbakebetaler salæret i tråd med nemndens beslutning, kan klager henvende seg til namsmannen/namsfogden for bistand til å kreve inn beløpet.

Saksomkostninger

Klageordningen er gratis og saksomkostninger kan i utgangspunktet bare tilkjennes klager. For disiplinærutvalget kan saksomkostninger også tilkjennes innklaget advokat i kollegiale saker og Advokatforeningen, jf. behandlingsreglene § 11 femte ledd.

Anke

Både innklaget advokat og klager kan påklage en beslutning fra Advokatforeningens disiplinærutvalg til Disiplinærnemnden. Ankefristen er tre uker fra beslutningsdato.

En beslutning avsagt av Disiplinærnemnden er endelig og kan ikke påklages, men søksmål om vedtakets gyldighet kan bringes inn for retten.

Varsel til firma

Dersom innklaget advokat er deltaker eller ansatt i et advokatselskap eller enkeltpersonforetak, vil advokatfirmaet ved dets lovlige representant bli varslet om klagen når klagen behandles av disiplinærutvalget, jf. behandlingsreglene § 9 bokstav a tredje ledd.

Disiplinærsystemet

Her kan du lese om disiplinærsystemet.

Offentlighet

Alle disiplinærbeslutninger fra de siste fem årene er offentlig tilgjengelig med de begrensninger som følger av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Enhver kan henvende seg til Advokatforeningen og be om innsyn i en disiplinærjournal eller en konkret beslutning. Klagers navn vil bli anonymisert i beslutningen før den utleveres, mens innklaget advokat vil fremkomme med navn. Vedkommende advokat vil bli varslet om utsendelsen.

Nærmere om hvordan beslutningene offentliggjøres, fremgår av Retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger i disiplinærutvalget og Disiplinærnemnden.

Her kan du lese Advokatforeningens retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger i disiplinærutvalget og Disiplinærnemnden.

Behandling av personopplysninger

Disiplinærutvalget og Disiplinærnemnden er underlagt personopplysningslovens bestemmelser om behandling av personopplysninger ved behandling av en klagesak. For at Advokatforeningen skal kunne behandle personopplysningene i en klagesak, kreves det behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget for disiplinærutvalgets behandling av personopplysninger om innklagede er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b og artikkel 9 nr. 2 bokstav d. Behandlingsgrunnlaget for Disiplinærnemndens behandling av personopplysninger om innklagede er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e og artikkel 9 nr. 2 bokstav g, jf. advokatforskriften § 5-1 fjerde ledd. Når advokaten ikke er medlem av foreningen, men likevel ønsker at disiplinærutvalget skal behandle klagen, er behandlingsgrunnlaget samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav a.

Behandlingsgrunnlaget for disiplinærutvalgets og Disiplinærnemndens behandling av personopplysninger om klager er også samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Slikt samtykke gis ved innsending av klage.

Det er partene selv som bestemmer hvilke opplysninger og dokumentasjon som skal legges til grunn for klagesaksbehandlingen. Ved klage på egen advokat, anses advokaten løst fra sin taushetsplikt så langt dette er nødvendig for klagesakens opplysning. Der klagen er fremmet av andre enn advokatens klient, vil advokatens taushetsplikt overfor egen klient gjelde som vanlig. Advokaten kan da ikke uttale seg om forhold som faller inn under taushetsplikten uten eventuell samtykke fra klienten.

Det anbefales at man begrenser fremleggelsen av personopplysninger, og bare fremlegger opplysninger som er nødvendige for sakens opplysning. De opplysninger og den dokumentasjon som partene fremlegger, benyttes bare til behandling av klagesaken og er kun tilgjengelig for bestemte saksbehandlere i Advokatforeningen og de disiplinærutvalgs- eller disiplinærnemndsmedlemmer som behandler saken. Alle disse personene er underlagt taushetsplikt. Advokatforeningen innhenter ikke selv opplysninger i anledning klagesaken.

Klagesaker som behandles i disiplinærutvalget slettes fem år etter beslutningsdato. Klagesaker som behandles i Disiplinærnemnden reguleres av arkivloven.

For utfyllende informasjon om Advokatforeningens behandling av personopplysninger, se Advokatforeningens personvernerklæring.