Klientakkvisisjon basert på domstolenes berammingslister, uttalelse av 21. november 2018

Etikkutvalgets uttalelse av 21. november 2018 gjaldt spørsmålet om det vil være i strid med Regler for god advokatskikk dersom en advokat tar kontakt med selvprosederende parter ut fra domstolenes berammingslister.

Etikkutvalget er bedt om å uttale seg om advokatfirmaer, som trenger prosedyreoppdrag til sine advokatfullmektiger, kan ta kontakt med selvprosederende parter som en finner fram til i domstolenes berammingslister. Spørsmålet er om dette kan være i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1, hvor det er fastsatt:

«En advokat må ikke påta seg oppdrag uten etter anmodning direkte fra klienten, fra en annen advokat på en klients vegne eller fra et kompetent organ.»

Bakgrunnen for regelen er prinsippet om det frie advokatvalg. I tillegg til å ivareta klientens rett til å velge advokat, skal bestemmelsen gi sikkerhet for at det er klientens ønsker og instrukser advokaten mottar. I kommentarene er det videre fremhevet at bestemmelsen har det praktiske formål å «holde klare linjer med hensyn til hvem som er advokatens klient og hva oppdraget går ut på». I henhold til ordlyden i punkt 3.1.1 sies det ingenting om hvordan advokaten og klienten kan etablere kontakt.

I etikkutvalgets uttalelse av 8. april 2011 sier utvalget at «en advokat i utgangspunktet kan tilby sine tjenester på en direkte måte» også «ved å ta kontakt med mulige klienter». Videre sier utvalget i nevnte uttalelse at det er en forutsetning at advokaten velger en form som er i samsvar med de etiske regler. Den selvprosederende part har så langt valgt å ikke være representert ved advokat, uten at grunnen til dette er kjent for omverdenen. Det vil ofte være økonomiske grunner til dette, men kan også være andre grunner. Utvalget finner det klart at en advokat på vegne av sin fullmektig må kunne henvende seg til selvprosederende parter, men at advokaten bør være forsiktig i sin tilnærming til vedkommende. Henvendelse per SMS eller e-post uten forutgående samtykke eller kundeforhold vil være i strid med markedsføringsloven § 15. Det må derfor skje per telefon eller brev. Utvalget vil anbefale at det sendes et brev hvor det skisseres hvorfor en henvender seg, hva som skal være de økonomiske vilkårene for et oppdrag og foreslå et uforpliktende møte hvor et eventuelt samarbeid kan drøftes.