Klientakkvisisjon, uttalelse av 8. april 2011

Etikkutvalgets uttalelse av 8. april 2011 gjaldt spørsmål om en advokats adgang til å oppsøke klienter for potensielle oppdrag.

Spørsmålet omhandlet hvordan en advokat kan gå frem for å tilby sine tjenester, herunder særlig hvordan en advokat kan gå frem dersom advokaten blir oppmerksom på en konflikt og en part har behov for bistand.

Etikkutvalget presiserte at uttalelsen ikke er uttømmende. Den er begrenset til det som må anses som nødvendig ut fra alminnelig prinsipper. Det vises også til uttalelse av 16. januar 2003, der utvalget har uttalt seg om advokaters rekrutteringsvirksomhet blant innsatte i et fengsel.

Utvalget uttalte at en advokat i utgangspunktet kan tilby sine tjenester på en direkte måte. Dette kan være gjennom annonsering, utdeling av brosjyremateriell eller ved å ta direkte kontakt med mulige klienter. Det må imidlertid være en klar forutsetning for advokaten at den advokaten henvender seg til ikke allerede er representert av en advokat. For øvrig må advokaten velge en form som er i samsvar med prinsippene som gjelder for god advokatopptreden. Utvalget viste her til prinsippene nedfelt i Regler for god advokatskikk punkt 1.3, 2.4.1, 3.1.1 og 5.8.