Uttalelse av 8. april 2011: Klientakkvisisjon

Etikkutvalgets uttalelse av 8. april 2011 gjaldt spørsmål om en advokats adgang til å oppsøke klienter for potensielle oppdrag.

Problemstillingen omhandlet hvordan en advokat kan gå frem for å tilby sine tjenester. Herunder særlig hvordan en advokat kan gå frem dersom advokaten blir oppmerksom på en konflikt er under oppveiing og en part har behov for bistand.

Etikkutvalget presiserte at uttalelsen ikke er uttømmende. Den er begrenset til det som må anses som nødvendig ut fra alminnelig prinsipper. Det vises også til uttalelse nr. 12 av 16.januar 2003, der etikkutvalget har uttalt seg om advokaters rekrutteringsvirksomhet blant innsatte i et fengsel.

Etikkutvalget uttalte at en advokat i utgangspunktet kan tilby sine tjenester på en direkte måte. Dette kan være gjennom annonsering, utdeling av brosjyremateriell, eller ved å ta direkte kontakt med mulige klienter. Det må imidlertid være en klar forutsetning for advokaten at den advokaten henvender seg til ikke allerede er representert av en advokat. For øvrig må advokaten velge en form som er i samsvar med prinsippene som gjelder for god advokatopptreden. Etikkutvalget viste her til prinsippene nedfelt i Reglene for god advokatskikk punkt 1.3, 2.4.1, 3.1.1 og 5.8.