Rekrutteringsvirksomhet blant innsatte i fengsel, uttalelse av 16. januar 2003

Etikkutvalgets uttalelse av 16. januar 2003 gjaldt en henvendelse vedrørende enkelte advokaters rekrutteringsvirksomhet blant innsatte i fengsel.

Etikkutvalget uttalte at det ikke var tvilsomt at den rekrutteringsvirksomheten som var beskrevet i henvendelsen er i strid med Regler for god advokatskikk, foruten om fengselets egne regler for besøk til innsatte. Utvalget uttalte at det ikke er akseptabelt at advokater overfor fengselets tjenestemenn utgir seg for å være innsattes oppnevnte forsvarer uten at dette er tilfellet, for å få anledning til å besøke innsatte. Utvalget viste til at Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1 og 5.8 også gjelder for forsvareroppdrag. Videre viste utvalget til at Regler for god advokatskikk suppleres av Retningslinjer for forsvarere. Utvalget viste her særlig til punkt 1.2 og 1.3.