Uttalelse av 16. januar 2003: Rekrutteringsvirksomhet blant innsatte i fengsel

Etikkutvalgets uttalelse av 16. januar 2003 gjaldt en henvendelse vedrørende enkelte advokaters rekrutteringsvirksomhet blant innsatte i Ullersmo fengsel.

Etikkutvalget uttalte at det ikke var tvilsomt at den rekrutteringsvirksomheten som var beskrevet i henvendelsen er i strid med Regler for god advokatskikk, foruten fengselets egne regler for besøk til innsatte. Etikkutvalget uttalte at det ikke er akseptabelt at advokater overfor fengselets tjenestemenn utgir seg for å være innsattes oppnevnte forsvarer uten at dette er tilfelle, for å få anledning til å besøke innsatte. Etikkutvalget viste til at Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1 og punkt 5.8 også gjelder for forsvareroppdrag. Videre viste Etikkutvalget til at Regler for god advokatskikk suppleres av Retningslinjer for forsvarere. Etikkutvalget viste her særlig til punkt 1.2 og 1.3.