Nyhet

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2024

Her er de viktigste forslagene for advokater og for justissektoren

Rettshjelpssatsen

Regjeringen foreslår å øke rettshjelpssatsen til 1215 kroner. Reisesalæret, som utgjør sytti prosent av rettshjelpsatsen, vil økes til 850,50 kroner. Dette er det første budsjettet som er lagt frem etter at det uavhengige Salærrådet ble opprettet i august 2022, som en løsning på den seks måneder lange advokat-streiken. Salærrådet kom med sin første anbefaling den 30.november i fjor, og anbefalte da en sats på 1385 kroner. I praksis betyr dette en realnedgang i 2024. Advokatforeningen vil jobbe hardt for å skape forståelse for viktighetene av å oppjustere rettshjelpssatsen før endelig statsbudsjett vedtas i stortinget.  

Les mer:

- Statsbudsjettet 2024: Foreslår en realnedgang i rettshjelpssatsen.

- Rett i sofaen: Statsbudsjettet 2024

Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen foreslås styrket med 133 millioner kroner utover prisjustering, hvorav 85 millioner er uten binding. I tillegg foreslås det å øremerke 55 millioner kroner til en forsterket fellesskapsavdeling for kvinner, samt 11 millioner kroner til ungdomsenheten. Advokatforeningen har i en årrekke arbeidet for etableringen av forsterkede fellesskapsavdelinger, og setter pris på at regjeringen følger opp initiativet. 

Les mer:

- Statsbudsjettet 2024: Etterlengtede bevilgninger til kriminalomsorgen

Domstolene

Det forslås en vekst i bevilgningene til domstolene på 8,4 prosent, til 3,08 milliarder. Dette er merkbart høyere enn regjeringens anslåtte prisvekst for neste år, som er 3,8 prosent. Dette er en styrking Advokatforeningen har argumentert for lenge, og setter pris på.

Regjeringen foreslår å bruke 15 millioner øremerkede kroner til arbeidet med tilrettelegging for lyd- og bildeopptak i domstoler over hele landet. Det har siden 2016 pågått prøveprosjekter på opptak av lyd og bilde av forklaringer fra hovedforhandlingen i tingretten med etterfølgende gjenbruk av forhandlingene i lagmannsretten.

Det ble i fjor bevilget 42,7 mill. kroner til å videreutvikle automatisering og digitalisering av den elektroniske informasjonsutvekslingen mellom aktørene i domstolen (ESAS). Statsbudsjettet nevner her spesifikt Domstoladministrasjonen, Kriminalomsorgsdirektoratet, Politidirektoratet og påtalemakten som aktører. Integrasjon mot advokatenes fagsystemer er ikke nevnt.

Les mer: 

- Statsbudsjettet 2024: Økte bevilgninger til domstolene

Rettsgebyret foreslås økt til 1 277 kroner. Økningen er på 34 kroner.

Reversering av domstolsreformen er fjernet fra kapittelet om «Prioriteringar» i statsbudsjettet. Her finner man nå kun tre tema, nemlig Lyd og bilde, Digitalisering og Rehabilitering av bygningsmasse. Domstoladministrasjonen har beregnet at det vil koste 75 millioner kroner å dele opp rettskretsene i tråd med Hurdalsplattformen.

Rettshjelpstiltakene

Det forslås kutt i overføringer til «spesielle rettshjelpstiltak». Dette er penger som finansierer virksomheter som JURK, Gatejuristen, Jussbuss med mer. Posten kuttes fra 69,3 til 67,3 millioner kroner.  

Se også: Viktige satser og tall i Statsbudsjettet 2024