Femte kapittel: Vern fortrolighetsretten

Vern fortrolighetsretten

Slik domstolene og påtalemakten har et samfunnsoppdrag, har også advokaten det. Advokatenes taushetsplikt[i] er en grunnleggende forutsetning for å kunne utføre dette oppdraget.

Advokatenes taushetsplikt er under politisk press. Et typisk eksempel er i skattesaker. Det vises til at taushetsplikten vanskeliggjør forfølgningen av kapitalflukt og skatteunndragelser.[ii]

Advokaters taushetsplikt kan som begrep gi assosiasjoner til noe mistenkelig. Hva er det som skal skjules?

Slik sett er begrepet misvisende. For det handler egentlig om klientens fortrolighetsrett, som forutsetning for åpenhet – mellom klient og advokat. Klienten skal kunne være åpen overfor advokaten. Det handler ikke om advokaten, men om klienten. Om klientens tillit til advokaten, og troen på at all informasjon kan legges på advokatens bord.

Og i praksis vet klienten ofte ikke om han eller hun har gjort noe galt. Ikke minst gjelder dette i kompliserte nærings- og skattespørsmål. Forestill deg at du er usikker på om bedriften din følger alle krav i skatteloven. Hvor fristende er det å oppklare dette hvis du vet at advokaten du bruker, må rapportere sine funn til myndighetene? Innskrenkes fortrolighetsretten, blir det vanskelig å vite hva du kan fortelle din advokat – uten at du samtidig forteller det til staten.

Bare der klienten har tillit til at advokaten behandler opplysningene fortrolig, vil han eller hun kunne gi alle de opplysninger som er nødvendige for å motta materielt riktige råd. Fortrolighet styrker mulighetene for å kunne presentere alle relevante sider av en sak, slik at advokaten settes i stand til å ivareta klientens interesser, og bistå klienten i å følge rettsreglene.  Det er dette som er kjernen i, og begrunnelsen for, advokaters taushetsplikt. Taushetsplikten er et rettsstatlig virkemiddel for å spille advokaten god. Uten den, risikerer hun å måtte kjempe for sin klient i blinde.

Når regjeringen presenterer sitt forslag til advokatlov neste år, tar jeg for gitt at retten til fortrolig advokatbistand, ikke foreslås innskrenket på noen måte. Uten taushetsplikt, kan advokaten like gjerne gi myndighetene en stol ved bordet under klientsamtalene. En innskrenkning av taushetsplikten vil representere en dramatisk maktforskyvning fra borgerne – og til staten.

 

[i] Se Lov om straff (straffeloven) § 211, Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 119 og Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-5.

[ii] Jacobsen, Sigrid Klæboe mfl., «Skatteadvokatenes taushetsplikt er ikke fredet», Dagens Næringsliv, 2. januar 2020. Tilgjengelig her per 19. november 2020: https://www.dn.no/innlegg/jus/skatt/skatteplanlegging/innlegg-skatteadvokatenes-taushetsplikt-er-ikke-fredet/2-1-721504.