Rekrutteringsprosessen

Rekruttering av ny medarbeider til advokatfirmaet, kan skje på ulikt vis. Advokatforeningen har utarbeidet et forslag til rekrutteringsprosess.

Les mer

Ansettelsesavtalen

Regler for god advokatskikk pkt. 5.7 stiller krav om det skal foreligge et skriftlig kontraktsforhold mellom prinsipalen og advokatfullmektigen. Etter arbeidsmiljøloven § 14-6 skal ansettelsesavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig...

Les mer

Lønnsregnskap

Dersom du velger å føre lønnsregnskapet selv, er det flere forhold du må ha oversikt over. Disse kan du lese om her.

Les mer

Avlønning

Etter Regler for god advokatskikk er det krav om at advokatfullmektiger skal sikres en fast, rimelig avlønning.

Les mer

Registrering i Aa-registeret hos NAV

Som arbeidsgiver plikter du å registrere og rapportere alle dine ansatte til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret hos NAV (Aa-registeret).

Les mer

Yrkesskadeforsikring, jobbreiseforsikring og tjenestepensjon

Som arbeidsgiver plikter du å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Du bør også tegne en jobb- /tjenestereiseforsikring som dekker den ansatte på jobbreiser. De fleste arbeidsgivere plikter også å tegne en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Les mer

Advokatfullmektigers arbeidstid

Arbeidsmiljøloven (aml.) fastsetter i utgangspunktet faste, forutsigbare og begrensede arbeidstider. Innenfor gjeldende rett er det imidlertid et visst rom for fleksible løsninger.

Les mer

Høyesterettsprøven – regler om fortrinnsrett

Domstolloven § 221 oppstiller kravene for å få tillatelse til å være advokat ved Høyesterett. Her kreves blant annet at vedkommende har bestått en prøve avlagt for Høyesterett.

Les mer

Vilkår for advokatbevilling

Bevilling til å drive advokatvirksomhet gis av Tilsynsrådet. Vilkårene for advokatbevilling finnes i domstolloven kapittel 11, advokatforskriften og Justisdepartementets rundskriv G-25/97.

Les mer

Prinsipal og advokatfullmektig

Tiden som advokatfullmektig er en læretid der advokatfullmektigen arbeider under prinsipalens tilsyn og kontroll. Dette stiller krav både til prinsipalen og advokatfullmektigen.

Les mer

Tittelbruk

Advokatforeningen gir her noen retningslinjer for hvilke titler man kan benytte i sin advokatvirksomhet.

Les mer

Autorisasjon og aktivisering av advokatbevilling

Det er du som prinsipal som må søke om å få advokatfullmektigen autorisert for deg. Dersom du skal ansette en advokat, må melding om bytte av firma sendes til Tilsynsrådet, alternativt melding om aktivisering av bevilling.

Les mer