Rekrutteringsprosessen

Rekruttering av ny medarbeider til advokatfirmaet, kan skje på ulikt vis. Advokatforeningen har utarbeidet et forslag til rekrutteringsprosess.

Les mer

Ansettelsesavtalen

Etter arbeidsmiljøloven § 14-6 skal ansettelsesavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. For ansettelsesavtaler for advokatfullmektiger, stiller i tillegg Regler for god advokatskikk krav.

Les mer

Lønnsregnskap

Dersom du velger å føre lønnsregnskapet selv, er det flere forhold du må ha oversikt over. Disse kan du lese om her.

Les mer

Avlønning

Etter Regler for god advokatskikk er det krav om at advokatfullmektiger skal sikres en fast, rimelig avlønning. Her kan du prøve Advokatforeningens lønnskalkulator.

Les mer

Registrering i Aa-registeret hos NAV

Som arbeidsgiver plikter du å registrere og rapportere alle dine ansatte til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret hos NAV (Aa-registeret).

Les mer

Yrkesskadeforsikring, jobbreiseforsikring og tjenestepensjon

Som arbeidsgiver plikter du å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Du bør også tegne en jobb- /tjenestereiseforsikring som dekker den ansatte på jobbreiser. De fleste arbeidsgivere plikter også å tegne en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Les mer

Autorisasjon og aktivisering av advokatbevilling

Det er du som prinsipal som må søke om å få advokatfullmektigen autorisert for deg. Dersom du skal ansette en advokat, må melding om bytte av firma sendes til Tilsynsrådet, alternativt melding om aktivisering av bevilling.

Les mer

Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven (aml.) fastsetter i utgangspunktet faste, forutsigbare og begrensede arbeidstider. Innenfor gjeldende rett er det imidlertid et visst rom for fleksible løsninger.

Les mer

Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig

Som prinsipal har du en veiledningsplikt overfor advokatfullmektigen og du har ansvaret for at advokatfullmektigen får en forsvarlig opplæring og oppfølging. Veiledningsplikten gjelder alle sider ved advokatfullmektigens arbeid.

Les mer

Tittelbruk

Advokatforeningen gir her noen retningslinjer for hvilke titler man kan benytte i advokatvirksomheten, på brevpapir og på nett.

Les mer

Personalhåndbok

En personalhåndbok kan forenkle arbeidet og kommunikasjonen internt i advokatfirmaet. Her kan du lese Advokatforeningens forslag til hovedpunkter en personalhåndbok bør inneholde.

Les mer

HMS

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Simployer har et rabattert tilbud på HMS-håndbok til Advokatforeningens medlemmer.

Les mer