Stipend og skriveplass til student som skriver om strafferett

Advokatforeningen gir ut ett stipend hvert semester til studenter som skal skrive masteroppgave om strafferett eller straffeprosess.

Stipend og skriveplass

Stipendet er 30 000 kr. For kandidater som skal skrive masteroppgaven våren 2024 vil skriveplass tilbys i et relevant advokatfirma gjennom Forsvarergruppen. 

Advokatforeningens forsvarergruppe vil i den grad det lar seg gjøre tilrettelegge for kontakt med forsvarere, politi, påtalemyndighet og domstolene

Kriterier for tildeling

Det er en forutsetning at oppgaven skrives innenfor fagene strafferett, straffeprosess eller straffegjennomføringsrett. Oppgaver med følgende tematikk vil bli særlig vektlagt:

 • Politiets tvangsmiddelbruk, herunder spørsmål om formålsutglidning
 • Beskyttelse av barn i straffesakskjeden
 • Rettssikkerheten til mistenkte barn uten skyldevne (de under 15 år)
 • Ulovlige eller utilbørlige ervervede bevis
 • Analyser av straffenivå/straffeutmåling
 • EØS-rettens betydning for strafferetten og straffeprosessen
 • Kontaktforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm
 • Rettssikkerhetsanalyse etter endringer i straffeprosessloven i lov 18. juni 2021 nr. 122, jf. nye regler om tilsvar og sluttinnlegg, samt rettens adgang til sakens dokumenter
 • Siktedes rett til dokumentinnsyn, eventuelt analysert opp mot politiets avhørsmetodikk og Retningslinjer for forsvarere pkt. 6
 • Erstatning for uberettiget straffeforfølgning, gjerne i et internasjonalt perspektiv 
 • Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern for gjentatte lovbrudd av særlig plagsom art jf. Strl. § 62 (2) jf. § 20
 • Dom på tvungen omsorg, herunder betydningen av den endrede terskelen 
 •  Forvaring av mindreårige 
 • Hensynet til barnets beste  
 • Avveiningen mellom ivaretakelsen av siktedes tarv og taushets- og fortrolighetsplikten

Oppgaver med andre gode temaer vil også bli vurdert. 

Stipendet vil tildeles basert på faglige resultater, tema for oppgaven og personlige egenskaper.

Søknad og søknadsfrist

Søknaden må inneholde en redegjørelse for oppgavens tema og når den planlegges innlevert. CV og karakterutskrifter legges også ved.

Fristen for å søke stipend og skriveplass for vårsemesteret er 1. november og 1. mai for vårsemesteret.

Søknad og spørsmål sendes til Ida Solberg Thommessen på