Avslutte eller overføre saker. Klientene.

Avviklingen av advokatvirksomheten må gjøres i samsvar med god advokatskikk.

Les mer

Eiendeler og verdifastsettelse

Man kan velge å avvikle advokatpraksisen ved nedleggelse eller ved salg. I begge tilfeller oppstår spørsmål om det er verdier i virksomheten, i så fall hvilke og om det er mulig å få økonomiske fordeler ut av disse.

Les mer

Oppbevaringsplikt og oppbevaringstid for saksarkivet

Normalt vil hensynet til klientens interesser tilsi at du som advokat oppbevarer saksdokumentene på betryggende vis også etter avviklingen.

Les mer

Forsikring og etterdekning (run off)

Forsikringsmessig etterdekning er viktig siden erstatningskrav kan bli reist flere år etter at advokatvirksomheten ble avviklet.

Les mer

Oppbevaringsplikt for regnskapet

Du må oppfylle plikten i bokføringsloven til oppbevaring av regnskapsdokumenter også etter at advokatvirksomheten er avviklet.

Les mer

Melde opphør til Skatteetaten, Tilsynsrådet, forsikringsgiver og Advokatforeningen

Det er viktig at advokatvirksomheten avvikles på riktig måte for å unngå forpliktelser etter at virksomheten er lagt ned.

Les mer

Slette ENKP eller selskap, Brønnøysundregistrene

Et enkeltpersonforetak skal slettes når virksomheten opphører. Et selskap bør i samme tilfelle slettes.

Les mer

Medlemskap i Advokatforeningen etter avviklet advokatvirksomhet

Selv om advokatvirksomheten avvikles, håper vi du ønsker å videreføre medlemskapet i Advokatforeningen.

Les mer

Arbeid som kan gjøres når man ikke stiller sikkerhet.

Etter at advokatvirksomheten er avviklet og sikkerhetsstillelsen er sagt opp, kan man ikke drive advokatvirksomhet.

Les mer

Tittelbruk som pensjonert advokat

Det er først når en person som har advokatbevilling stiller sikkerhet etter domstolloven at vedkommende kan benytte tittelen "advokat».

Les mer

Avvikling ved hjelp av kollega eller forvalterordning

Dersom advokaten selv ikke er i stand til å forestå avviklingen, kan avviklingen skje ved hjelp av kollega eller forvalter.

Les mer