Betaling for formidling av tilbud på advokatoppdrag via nettportal - III, uttalelse av 9. mars 2017

Etikkutvalgets uttalelse av 9. mars 2017 gjaldt spørsmålet om hvorvidt advokater som inngår et samarbeid med et formidlingsbyrå, der det betales gebyr dersom det blir etablert et oppdrag, er i strid med Regler for god advokatskikk punkt 5.2 annet punktum.

Regler for god advokatskikk punkt 5.2 annet punktum har følgende ordlyd:

«En advokat skal verken av advokater eller andre kreve eller motta noen form for honorar eller vederlag for å henvise eller anbefale en klient. Advokaten skal heller ikke betale noen form for honorar eller vederlag for å få henvist en klient til seg.»

Formålet bak denne bestemmelsen er å ivareta klienters rett til fritt å velge advokat og deres interesse i å få anbefalt eller henvist den advokaten som best kan bistå dem.

Etikkutvalget får mange henvendelser om ulike formidlingsmodeller for advokattjenester. Utvalget kan kun uttale seg om forståelsen av bestemmelsene i Regler for god advokatskikk, herunder særlig punkt 5.2, og kan ikke gå god for ulike formidlingsmodeller. Det er kun de spørsmål som er tatt opp med utvalget som blir vurdert, og kun basert på det faktum utvalget får presentert. Øvrige forhold rundt virksomheten blir ikke vurdert.

Etikkutvalget har tidligere uttalt seg om samme problematikk, se uttalelse av 16. mars 2010 og uttalelse av 5. mars 2015.

Utvalget har tidligere uttalt at dersom godtgjørelsen advokaten betaler er en fast og forhåndsavtalt betaling, vil den kunne betegnes som en ordinær kostnad som skal dekke nettportalens driftskostnader. I så fall vil slik kostnad kunne sidestilles med vanlig annonsering. Utvalgets syn er at betaling for annonsering med formål om å få et oppdrag i seg selv ikke vil innebære et brudd på Regler for god advokatskikk punkt 5.2. En fast forhåndsavtalt kostnad for å være tilknyttet en slik portal, vil ikke kunne anses å ha nær sammenheng med om advokaten får oppdraget eller ikke. Dersom advokaten får oppdrag som følge av dette, så er det ikke basert på hensyn eller anbefalinger ut over det klienten selv har vektlagt, og vil etter utvalgets syn ikke være i strid med punkt 5.2.

Utvalget er blitt forespurt om en ordning der advokaten betaler gebyr til formidleren kun for de sakene hvor det faktisk etableres et klientoppdrag. Formidleren sender klienter til en advokat gjennom sin tjeneste. Det er opp til advokaten å sørge for at det blir etablert et oppdrag, eventuelt om klienten ønsker å benytte seg av denne advokaten. Advokaten betaler kun gebyr i de sakene der det etableres oppdrag.

Formidleren vil således ha en egeninteresse i at det blir etablert oppdrag med denne advokaten, idet formidleren ellers risikerer ikke å få noe honorar. Denne ordningen skiller seg derfor noe ut fra de sakene som er vurdert tidligere der betalingsvilkårene til nettstedet er mer uavhengig av oppdraget.

Et naturlig skille for hva som vil kunne være i strid med Regler for god advokatskikk punkt 5.2 eller ikke, er hvorvidt det er en fast og forhåndsavtalt betaling til formidleren eller om det betales et gebyr for det tilfellet at det blir etablert et oppdrag.

Et grensetilfelle vil være der formidlingsbyrået henviser til mer enn én advokat, mens det bare er den advokaten som klienten velger, som skal betale honorar. Da etableres det en sammenheng mellom betalingen og oppdraget som gjør det nærliggende å si at advokaten betaler «honorar eller vederlag for å få henvist en klient til seg». På den andre siden vil hensynet til klientens frie advokatvalg være hensyntatt. Det må vurderes konkret om slike ordninger er i samsvar med punkt 5.2, men usikkerheten kan tilsi varsomhet med å gå inn på slike ordninger.