Betaling for formidling av tilbud på advokatoppdrag via nettportaler – II, uttalelse av 5. mars 2015

Etikkutvalgets uttalelse av 5. mars 2015 gjaldt spørsmålet om advokater som inngår samarbeid med tjenesten X.no handler i strid med Regler for god advokatskikk.

X.no formidler advokater til klienter gjennom sin tjeneste. Potensielle klienter tar kontakt med X.no for å få tilbud fra advokater på sin henvendelse. X.no behandler klientens henvendelse, og de advokatene som er aktuelle (ut fra geografi og rettsområde) vil få en e-post. Advokaten kan deretter logge inn, lese henvendelsen og vurdere å gi tilbud på henvendelsen. Velger advokaten å gi tilbud, brukes klippekort for å få klientens kontaktinformasjon. Advokatene kjøper klippekort til en fast pris, bestemmer selv hvilken henvendelse de skal gi tilbud på og bruker klippekortet for å få tilgang til kundens kontaktinformasjon. Det er ingen løpende utgifter eller bindingstid.

Spørsmålet etikkutvalget vurderte er om advokater som velger å inngå et samarbeid med X.no handler i strid med Regler for god advokatskikk punkt 5.2. Utvalget tok utgangspunkt i tidligere avgitte uttalelser omkring tilsvarende spørsmål. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

«En advokat skal verken av advokater eller andre kreve eller motta noen form for honorar eller vederlag for å henvise eller anbefale en klient. Advokaten skal heller ikke betale noen form for honorar eller vederlag for å få henvist en klient til seg.»

Bakgrunnen for bestemmelsen er ønsket om å ivareta klientens interesser når det gjelder valg av advokat. Forbudene som bestemmelsen inneholder, ivaretar klientens rett til fritt å velge advokat og hans interesse i å få anbefalt eller henvist den advokaten som best kan bistå ham.

Slik etikkutvalget forstår X.no sitt forretningskonsept synes det å være sammenfallende med de vilkårene som ble vurdert i utvalgets uttalelse av 16. mars 2010. Uttalelsen dreier seg om en nettportal der advokater betaler for anledning til å inngi tilbud til mulige klienter med behov for juridisk bistand. Fra uttalelsen hitsettes:

«Etikkutvalget fant at det etter utvalgets syn ikke vil innebære en betaling for å få henvist en klient til seg når advokaten betaler for å få inngi tilbud via en nettportal som X.no. Det advokaten betaler for, er en anledning til å inngi tilbud til personer og bedrifter som har behov for juridisk bistand. Nettportalen gir ingen anbefaling om hvilken advokat som bør velges, men fungerer i praksis bare som en markedsplass for formidling av tilbud. De potensielle klientene som mottar tilbud fra advokater, står helt fritt til å velge det tilbudet de foretrekker.

Videre uttalte etikkutvalget at det å betale for å få inngi tilbud til potensielle klienter kan sammenlignes med det å betale for annonseplass. Selv om annonsering har som formål å gi en advokat nye oppdrag, vil det å betale for annonsering ikke innebære et brudd på Regler for god advokatskikk punkt 5.2

Etikkutvalget mener imidlertid at X.no sitt konsept på et punkt skiller seg fra de vilkårene som er vurdert i tidligere uttalelser. Utvalget forstår X.no sitt konsept slik at advokaten bruker klippekortet til å få kontaktinformasjon om en potensiell klient. Advokaten som velger å gi tilbud tar direkte kontakt med den potensielle klienten og ikke via X.no. Det kan være betenkelig. Advokaten vil da drive oppsøkende virksomhet og ta direkte kontakt med klient for å presentere tilbudet. X.no kvalitetssikrer ikke om tilbudet fra advokaten er i overensstemmelse med det juridiske behovet til en eventuell klient. Brukere av X.no er imidlertid klar over dette når de velger å bruke tjenesten. De bruker tjenesten nettopp for å motta tilbud.

Utvalget kom etter en helhetsvurdering frem til at X.no sin tjeneste er innenfor rammene av hva som er tillatt i henhold til Regler for god advokatskikk punkt 5.2. Advokatene kjøper klippekort av X.no, og betaler for en anledning til å inngi tilbud. Hensynet til klientens rett til fritt å velge advokat ivaretas ved at klienten selv velger hvilket tilbud han vil godta, og advokat-/klientforholdet anses ikke etablert før tilbudet er godtatt. Videre gir ikke X.no anbefalinger til hvilken advokat som bør velges.