Faste utvalg

Faste utvalg er opprettet av hovedstyret, og har ansvar for særlige områder av foreningens virksomhet.

Utover de ordinære medlemmene, kan ett av hovedstyrets medlemmer delta i hvert utvalg.

Menneskerettighetsutvalget

Utvalget arbeider for å ivareta og styrke grunnleggende menneskerettigheter – nasjonalt og internasjonalt.

Utvalget for bistandsadvokater

Utvalget skal ivareta bistandsadvokatenes interesser i Advokatforeningen og samtidig spre kunnskap om, og forståelse for, de utfordringer fornærmede møter i strafferettspleien. Utvalget deltar i den offentlige rettspolitiske debatten og arrangerer møte...

Etikkutvalget

Utvalget er høringsutvalg for Regler for god advokatskikk, rådgir hovedstyret og medlemmer om advokatetiske spørsmål, med mer.

Kvinneutvalget

Utvalget jobber for å fremme innsikt og kunnskap i kvinnelige advokaters utfordringer i advokatbransjen – og øke andelen kvinnelige advokater.

Meklingsutvalget

Utvalget arbeider for utbredelse og utvikling av instituttet «mekling ved advokat», herunder promotering og kvalitetssikring av meklingsarbeid.

Utvalg for juristutdanningen

Utvalget arbeider med problemstillinger knyttet til hvordan den generelle jurist- og advokatutdanning organiseres i Norge, herunder å utforme foreningens standpunkt i spørsmål som kan være av betydning for advokatstanden.