Faste utvalg

Advokatforeningens faste utvalg er opprettet av hovedstyret, og har ansvaret for særlige områder av foreningens virksomhet.

De faste utvalgene skal bistå hovedstyret i dets arbeid. I tillegg til utvalgenes ordinære medlemmer kan et av hovedstyrets medlemmer tiltre de faste utvalgene, jf. Advokatforeningens vedtekter § 7-2 første ledd.

Bistandsadvokatutvalget

Utvalget skal ivareta bistandsadvokatenes interesser og spre kunnskap om, og forståelse for, de utfordringer fornærmede møter i strafferettspleien. Utvalget deltar i den offentlige rettspolitiske debatten og arrangerer møter og seminarer.

Eiendomsmeglingsutvalget

Eiendomsmeglingsutvalget skal bl.a. jobbe for å styrke advokatens rolle som eiendomsmegler og være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling.

Etikkutvalget

Utvalget er foreningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk, og skal utarbeide og ajourføre Advokatforeningens kommentarutgave til reglene.

Internasjonalt rettshjelputvalg

Utvalget administrerer Advokatforeningens bistandsprosjekter, som igjen har som formål å bidra til et samfunn der menneskerettigheter respekteres og sikre at alle har tilgang på rettferdig, juridisk hjelp.

Mangfoldsutvalget

Utvalget for å fremme likestilling og mangfold i advokatbransjen (tidl. kvinneutvalget) skal jobbe for mangfold i advokatbransjen, uavhengig av kjønn og bakgrunn.

Meklingsutvalget

Utvalget arbeider for utbredelse og utvikling av instituttet «mekling ved advokat», herunder promotering og kvalitetssikring av meklingsarbeid.

Menneskerettighetsutvalget

Utvalgets oppgave er å arbeide for å fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettighetene, med særlig fokus på forholdene i Norge.

Utvalg for internasjonale advokater

Utvalgets formål er å samle, bistå og inkludere advokater i Norge som har en ikke-norsk juridisk utdannelse og/eller advokatbevilling.

Utvalg for juristutdanningen

Utvalget arbeider med problemstillinger knyttet til hvordan den generelle jurist- og advokatutdanning organiseres i Norge, herunder å utforme foreningens standpunkt i spørsmål som kan være av betydning for advokatstanden.