Faste utvalg

Advokatforeningens faste utvalg er opprettet av hovedstyret, og har ansvaret for særlige områder av foreningens virksomhet.

De faste utvalgene skal bistå hovedstyret i dets arbeid. I tillegg til utvalgenes ordinære medlemmer kan et av hovedstyrets medlemmer tiltre de faste utvalgene, jf. Advokatforeningens vedtekter § 7-2 første ledd.

Eiendomsmeglingsutvalget

Eiendomsmeglingsutvalget skal bl.a. jobbe for å styrke advokatens rolle som eiendomsmegler og være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling.

Ekspertgruppe mot hvitvasking

Ekspertgruppen har til formål å bidra til å styrke Advokatforeningens arbeid for øke advokaters bevissthet om hvitvaskingsspørsmål og sikre advokaters etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Etikkutvalget

Utvalget er foreningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk, og skal utarbeide og ajourføre Advokatforeningens kommentarutgave til reglene.

Mangfoldsutvalget

Utvalget for å fremme likestilling og mangfold i advokatbransjen (tidl. kvinneutvalget) skal jobbe for mangfold i advokatbransjen, uavhengig av kjønn og bakgrunn.

Meklingsutvalget

Utvalget arbeider for utbredelse og utvikling av instituttet «mekling ved advokat», herunder promotering og kvalitetssikring av meklingsarbeid.

Menneskerettighetsutvalget

Utvalgets oppgave er å arbeide for å fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettighetene, med særlig fokus på forholdene i Norge.

Utvalg for internasjonale advokater

Utvalgets formål er å samle, bistå og inkludere advokater i Norge som har en ikke-norsk juridisk utdannelse og/eller advokatbevilling.